Bomen kappen

Als u een boom wilt kappen moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Voorwaarden

Een omgevingsvergunning is nodig als:

 • de boom op de Groene Kaart (pdf, 1MB) staat, of
 • de boom op de Bomenlijst (pdf, 452 KB) staat, of
 • de boom op een privaat perceel staat dat groter is dan 2500 m2.

Een omgevingsvergunning is niet nodig als:

 • de boom op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld een omtrek heeft van minder dan 55 centimeter, tenzij de boom is geplant als onderdeel van de herplant- of instandhoudingsplicht;
 • de boom moet worden geveld volgens de Plantenziektewet;
 • noodzakelijke beheers- en onderhoudsmaatregelen nodig zijn (periodiek vellen van hakhout, periodiek scheren, knotten of kandelaberen, achterstallig snoeiwerk en dunning);
 • de boom binnen een herstructureringslocatie (binnen de bebouwde kom) staat;
 • het gaat om wegbeplanting en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, voor zover bestaand uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • sprake is van vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • het gaat om fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • het kweekgoed is;
 • de houtopstand gelegen is buiten een Bebouwde kom Boswet, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.

Let op: ondanks deze uitzonderingen kunnen er in het bestemmin­gsplan ook regels staan over het kappen van bomen.

Aanvragen

Bekijk via de ‘vergunningcheck’ op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. De aanvraag doet u ook via het Omgevingsloket. Particulieren doen dit met DigiD (of downloaden het formulier). Ondernemers vragen de vergunning digitaal aan met eHerkenning.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 1-3 bomen (of houtopstand) zijn € 100. Moet de omgevingsvergunning worden aangevraagd op grond van een bestemmingsplan, dan zijn de kosten € 121,55. De kosten voor de behandeling van een aanvraag voor meer dan 3 bomen is € 350,-.

Wachten met kappen

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning (en eventueel een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de rechter).

Natuur

Als u wilt kappen heeft u ook vaak te maken met natuurwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de vleermuis, huismus of uil. Die bescherming is geregeld in de Flora en faunawet. De Natuurbeschermingswet regelt bescherming van natuurmonumenten en beschermde natuurgebieden. Zutphen kent geen natuurmonumenten, maar wel beschermde natuurgebieden: de uiterwaarden van de IJssel en Landgoederen Brummen. U bent als aanvrager van een omgevingsvergunning verantwoordelijk om vooraf na te gaan of uw plan invloed heeft op de bescherming van flora, fauna en natuurmonumenten.

Buiten de bebouwde kom

Het kappen van bomen of houtopstand buiten de bebouwde kom, moet vooraf gemeld worden bij de Rijksdienst van ondernemend Nederland (RVO). De meldplicht geldt voor het kappen van houtopstanden groter dan 10 are en  voor bomenrijen van meer dan 20 bomen voor zover het niet om wegbeplanting, of om eenrijige beplanting van niet-geknotte populieren of wilgen op of langs landbouwgrond, of om vruchtbomen en windschermen om boomgaarden gaat.