Vragen en antwoorden

Tijdens de informatieavonden zijn vragen gesteld door omwonenden. Deze vragen zijn hier verzameld en beantwoord.

Vragen en antwoorden vluchtelingenopvang

Waarom asielopvang?

We hebben te maken met een zeer grote groep asielzoekers die Europa binnenkomt. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning. Ook Zutphen wil een bijdrage leveren en deze mensen op een menswaardige wijze opvangen.

Waarom is gekozen voor deze plekken?

Zutphen kiest voor twee opvanglocaties. Deze locaties moeten voor een langere periode beschikbaar zijn. Het is heel lastig om panden in Zutphen te vinden die geschikt zijn voor opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente stellen bepaalde eisen aan een pand, zoals grootte, beschikbaarheid, duur en brandveiligheid. Ook is een vereiste dat er voorzieningen zijn in de omgeving, zoals winkels. De opvang moet bovendien passen in het bestemmingsplan van de gemeente.

Om welke locaties gaat het?

Het gaat om de locaties Warnsveld (GGNet), hier komt de noodopvang en Voorsterallee: hier komt een AZC. In de noodopvang worden maximaal 400 mensen opgevangen in het azc maximaal 759. De opvang van asielzoekers bij de Noodopvang en bij het AZC start in juli 2016, de vluchtelingen zullen gefaseerd binnenkomen.

Welke mensen worden hier opgevangen?

De verwachting is dat op deze locaties een mix van mannen, vrouwen en kinderen wordt opgevangen. Bewoners van de noodopvang staan aan de voorkant van hun asielprocedure. Zij stromen op termijn door naar een procesopvanglocatie waar zij beginnen met hun asielprocedure. Bewoners van het AZC blijven totdat zij in aanmerking komen voor een woning of totdat zij terug moeten naar het land van herkomst .

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Voor omwonenden en andere direct betrokkenen zijn er informatiebijeenkomsten geweest. De gemeente informeert de wijk over de voortgang via de nieuwsbrief. Het omwonendenoverleg verstuurt digitale nieuwsbrieven. Op onze website kunt u lezen over de ontwikkelingen. Ook kunnen buurtbewoners terecht bij het informatiepunt in het AZC [info toevoegen].

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Er is in de noodopvang en een azc 24 uur per dag bemensing door COA en/of beveiliging. Het COA heeft huisregels waar de bewoners zich aan moeten houden. Er is een wekelijks beheeroverleg tussen politie, COA en gemeente en enkele omwonenden waar problemen en incidenten besproken kunnen worden.

De vragen, zorgen en ideeën van bewoners die naar voren komen tijdens de informatieavonden en in gesprekken, worden gebruikt om opvang in de wijk zo goed mogelijk te laten verlopen. De gemeente, politie en COA gaan en blijven in gesprek met bewoners en partijen uit de wijk om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld wordt en blijft, zowel voor de buurt als de asielzoekers. Dit wordt vastgelegd in een beheerplan. Veiligheid in de wijk rondom de opvang is onderdeel van dit plan. Voor het AZC heeft een klankbordgroep van bewoners, gemeente, politie, coa en andere betrokkenen een beheerplan opgesteld. Mochten er op en om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan geven COA-medewerkers dit direct door aan de politie.

Gaan kinderen van asielzoekers naar school?

Zutphen zet zich in om kinderen van asielzoekers zo snel mogelijk naar school te laten gaan. Het streven is dat ze binnen vier weken regulier onderwijs volgen. Dan is er nog een groep jongeren AMV’s (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) die in Nederland mogen blijven. Zij volgen lessen via de Internationale Schakelklassen in de Waterstraat.

Krijgen de vluchtelingen en asielzoekers leefgeld?

De vluchtelingen in de noodopvang krijgen geen leefgeld. Het COA zorgt voor het levensonderhoud van deze mensen. De asielzoekers en statushouders in een azc krijgen wel leefgeld.

Zijn de asielzoekers vrij om naar buiten te gaan?

Alle bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan. Ook ’s avonds.

Hoe is de gezondheidszorg in een opvanglocatie geregeld?

In de noodopvang en het azc is op bepaalde tijden een huisarts aanwezig om de gezondheid van de mensen goed in de gaten te houden. Bewoners kunnen daarnaast 24 uur per dag de medische lijn van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) bellen.

Is er gezondheidsrisico voor wijkbewoners?

De kans dat bewoners besmet raken met infectieziekten zoals tuberculose is niet groter dan bij Nederlanders en dus klein. In Syrië komt tbc trouwens nauwelijks voor. Alleen van heel intensief contact, bijvoorbeeld door kleren van elkaar te dragen of door een slaapplek te delen, zou iemand een ander besmetten.

Wilt u meer weten over het Nederlandse asielbeleid?

Lees meer over het Nederlandse asielbeleid op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer vragen en antwoorden op de website van het COA.