Uw privacy

Soms moeten wij persoonsgegevens verstrekken aan andere overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld aan andere gemeenten of de Sociale Verzekeringsbank. U leest hier wanneer dat zo is en hoe dit gebeurt. Ook kunt u lezen wat uw rechten (en plichten) zijn.

In de Basisregistratie Personen (BRP) worden persoonsgegevens vastgelegd van elke inwoner. Het gaat dan om gegevens als naam, geboortedatum, adres, huwelijk en kinderen.

Dit mag de gemeente

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan vele overheidsinstellingen voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (vanwege AOW en Kinderbijslag), het Ministerie van Justitie en Rijksbelastingen. De gemeente is verplicht hen deze gegevens te verstrekken, ook als u hebt verzocht om geheimhouding. Dit gaat elektronisch, via een gesloten en beveiligd netwerk.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens die in de BRP staan. U mag deze laten corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn. Tenslotte kunt u een overzicht opvragen van alle afnemers die uw gegevens de afgelopen jaren hebben ontvangen. U kunt hierom vragen in een brief aan de gemeente Zutphen, t.a.v. Team Publiekszaken, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

De Wet BRP geeft u ook een belangrijke plicht. U moet veranderingen in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verhuizing, binnen vijf dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u woont. Dat is zeker ook in uw eigen belang!

Geheimhouding

Er zijn dus afnemers die wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens. Er zijn ook instanties aan wie wij geen persoonsgegevens meer verstrekken, als u vraagt om geheimhouding. Het gaat dan om:

  • ‘Verplichte derden’. Denk aan een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen.
  • De SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).
  • ‘Vrije derden'. Dit zijn niet-commerciële instellingen zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren.

Voor deze afnemers kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Dat kan met een schriftelijk verzoek aan de gemeente Zutphen, t.a.v. Team Publiekszaken, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.
Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe aan uw verzoek.

Wanneer een 'verplichte derde' ons hierna om uw gegevens vraagt, zal het gemeentebestuur u eerst horen. Na weging van uw belangen tegen het algemeen belang van de 'verplicht derde' zal het gemeentebestuur een besluit nemen over verstrekking van de gegevens.

Meldplicht Datalekken

Een datalek betekent: onbedoelde toegang geven tot persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld als gegevens gestolen worden of verloren raken. De kans bestaat dat deze gegevens dan misbruikt worden. Sinds 1 januari 2016 bestaat de Meldplicht Datalekken. Dat betekent dat organisaties bij een datalek direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als daar aanleiding voor is, worden ook burgers geïnformeerd. Deze plicht geldt uiteraard ook voor de gemeente Zutphen. Op deze manier worden vervelende gevolgen zoveel mogelijk beperkt of voorkomen.

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar info@zutphen.nl.