Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Wilt u reageren op een besluit dat de gemeente wil nemen of genomen heeft? Dan heeft u verschillende mogelijkheden.

Zienswijze indienen

Wilt u reageren op een voorgenomen besluit van de gemeente? Dan kunt u een zienswijze indienen.

Een voorgenomen besluit is een besluit dat nog niet definitief genomen is. Bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning. Ontvangen wij uw zienswijze op tijd, dan wegen wij die mee bij het nemen van het besluit. Het kan dus zijn dat wij ons besluit aanpassen vanwege uw zienswijze.

Bij het voorgenomen besluit, vermelden wij:

 • of het mogelijk is een zienswijze in te dienen;
 • wie een zienswijze in kunnen dienen (soms zijn dat alleen belanghebbenden);
 • in welke periode u kunt reageren;
 • hoe u de zienswijze indient.

Een zienswijze indienen kan:

 • via het online formulier. Hiervoor logt u in met DigiD;
 • mondeling of schriftelijk. Hoe u dit doet, leest u in het ontwerpbesluit of de bekendmaking.

Vervolg

Als u een zienswijze heeft ingediend, dan ontvangt u van ons bericht over het definitieve besluit. Daarbij geven we aan hoe wij uw zienswijze betrokken hebben bij het nemen van dit besluit. U ontvangt dan ook informatie over hoe u eventueel bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen het definitieve besluit.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester? Dan kunt u hiertegen vaak bezwaar maken. Bij de bekendmaking van het besluit staat vermeld of u bezwaar kunt maken.

U kunt uw bezwaar op de volgende manieren indienen:

 • via een brief aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. In de brief moet u vermelden:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening;
 • via het online formulier. Hiervoor logt u in met DigiD.

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit zijn ingediend.

Afhandeling van uw bezwaar

Voor het beslissen op een bezwaarschrift geldt een wettelijke termijn van 6 weken. Deze termijn begint op de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Dus: kon u een bezwaar indienen tot 31 mei? Dan begint de periode van 6 weken op 1 juni.

Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld door medewerkers van de gemeente, dus niet door een bezwarencommissie. Bij de afhandeling van uw bezwaar nemen wij meestal eerst telefonisch contact met u op. Zo bekijken we samen hoe uw bezwaar het beste kan worden behandeld.

Bemiddeling

Bij de behandeling van uw bezwaar kan soms bemiddeling/mediation een optie zijn op tot een oplossing te komen. Als alle betrokkenen daarvoor open staan, kan één van de bemiddelaars van de Mediation Groep Achterhoek + hiervoor worden ingezet. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of als u wordt gebeld.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Dit betekent dat het besluit kan worden uitgevoerd. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. Hoe u beroep kunt instellen, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Behandeling bezwaarschrift