Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester? Dan kunt u hiertegen vaak bezwaar maken. Bij de bekendmaking van het besluit staat vermeld of u bezwaar kunt maken.

U maakt bezwaar door een brief te sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. In de brief moet u vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit zijn ingediend.

Afhandeling van uw bezwaar

Voor het beslissen op een bezwaarschrift geldt een wettelijke termijn van 6 weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld door medewerkers van de gemeente, dus niet door een bezwarencommissie. Bij de afhandeling van uw bezwaar nemen wij meestal eerst telefonisch contact met u op. Zo bekijken we samen hoe uw bezwaar het beste kan worden behandeld.

Bemiddeling

Bij de behandeling van uw bezwaar kunt u ook (gratis) een beroep doen op één van onze gemeentelijke mediators (bemiddelaars), of op de mediators van de Mediation Groep Achterhoek +. Geeft u dit aan in uw bezwaarschrift of als u wordt gebeld.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Dit betekent dat het besluit kan worden uitgevoerd. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland. Hoe u beroep kunt instellen, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Behandeling bezwaarschrift