Bomen kappen

Als u een boom wilt kappen moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Voorwaarden

Wilt u één boom kappen in uw tuin? Een omgevingsvergunning is niet nodig als:

 • uw tuin is kleiner dan 50 bij 50 meter en
 • er zit geen nest in de boom en
 • u graaft niet dieper dan 50 cm en
 • de boom staat niet op de Bomenlijst (pdf, 452 KB)

Een omgevingsvergunning is wel nodig als:

 • de boom op de Bomenlijst (pdf, 452 KB) staat, of
 • de boom op een privaat perceel, of aangesloten percelen in eigendom, staat dat groter is dan 2500 m2.

Een omgevingsvergunning is niet nodig als:

 • de boom op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld een omtrek heeft van minder dan 55 centimeter, tenzij de boom is geplant als onderdeel van de herplant- of instandhoudingsplicht;
 • de boom moet worden geveld volgens de Plantenziektewet;
 • noodzakelijke beheers- en onderhoudsmaatregelen nodig zijn (periodiek vellen van hakhout, periodiek scheren, knotten of kandelaberen, achterstallig snoeiwerk en dunning);
 • de boom binnen een herstructureringslocatie (binnen de bebouwde kom) staat;
 • het gaat om wegbeplanting en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, voor zover bestaand uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • sprake is van vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • het gaat om fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • het kweekgoed is;
 • de houtopstand gelegen is buiten een Bebouwde kom Boswet/wet Natuurbescherming, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.

Let op: ondanks deze uitzonderingen kunnen er in het bestemmin­gsplan ook regels staan over het kappen van bomen.

Aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen met uw DigiD via het Omgevingsloket (link opent in nieuw venster).

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 1-3 bomen (of houtopstand) zijn € 100. Moet de omgevingsvergunning worden aangevraagd op grond van een bestemmingsplan, dan zijn de kosten € 121,55. De kosten voor de behandeling van een aanvraag voor meer dan 3 bomen is € 350,-.

Wachten met kappen

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Om veiligheidsredenen kan deze periode worden verkort. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning (en eventueel een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de rechter).

Natuur

Als u wilt kappen heeft u ook vaak te maken met natuurwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de vleermuizen en vogels. Die bescherming is geregeld in  Wet Natuurbescherming. De wet regelt ook de bescherming van natura 2000-gebieden. Zutphen kent 2 natura 2000-gebieden: de uiterwaarden langs de IJssel en Landgoederen Brummen (gemeente Brummen). U bent als aanvrager van een omgevingsvergunning verantwoordelijk om vooraf na te gaan of uw plan invloed heeft op de bescherming van flora, fauna en natura 2000-gebieden.

Buiten de bebouwde kom

Het kappen van bomen of houtopstand buiten de bebouwde kom, moet vooraf gemeld worden bij de provincie Gelderland. De meldplicht geldt voor het kappen van

 • houtopstanden groter dan 10 are
 • bomenrijen van meer dan 20 bomen voor zover het niet om wegbeplanting gaat
 • eenrijige beplanting van niet-geknotte populieren
 • wilgen op of langs landbouwgrond
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden