Milieunota's

De gemeente Zutphen wil overlast voor het milieu zoveel mogelijk beperken. Hiervoor zijn beleidsnota's bodembeheer, luchtkwaliteit en geluidhinder gemaakt.

Luchtkwaliteit uitvoeringsplan

Extra aandachtspunten zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of veranderingen/wijzigingen aan gevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld, scholen, woningen en kinderdagverblijven). Wanneer deze locaties binnen 50 meter van wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal liggen, moet uit (lucht)onderzoek blijken of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of veranderingen gewenst zijn. Dan wordt ook onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn, zoals extra filters in de luchtventilatie in gebouwen.

Zonebeheerplan De Mars en Beleidsnota bedrijven en geluid De Mars

Het zonebeheerplan geeft regels voor

  • het beheer van de geluidsruimte;
  • De beoordeling van meldingen en vergunningaanvragen;
  • De normering voor bedrijven

Het zonebeheerplan en de Beleidsnota bedrijven en geluid De Mars zijn nodig om ervoor te zorgen dat de geluidsniveaus op de huidige woningen op De Mars en op de toekomstige woningen in Noorderhaven niet te hoog worden. Het Zonebeheerplan industrieterrein De Mars en de Beleidsnota bedrijven en geluid, bedrijventerrein De Mars traden in werking op 4 augustus 2011.

Geluidbeleid spoorwegemplacement Zutphen

Met het geluidbeleid spoorwegemplacement Zutphen staat de gemeente hogere grenswaarden toe voor geluid, afkomstig van het spoorwegemplacement. Om precies te zijn het gebied rondom het emplacement, tussen de IJsselbrug aan de westzijde en de Hanzehof aan de oostzijde. Het toetsingskader voor het verlenen van milieuvergunningen, de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, biedt deze mogelijkheid. Het geluidbeleid spoorwegemplacement is op 20 mei 2010 in werking getreden.

Geluidsplan Zutphen 2015-2025

Op 25 augustus 2015 zijn het Geluidsplan Zutphen 2015-2025 en de nota’s Hogere waarden geluid, Bouw-/sloop-lawaai en Trillingen en Bedrijven en Geluid door het college vastgesteld.

Het plan en de nota’s vormen een kader voor ruimtelijke procedures, aanvragen om omgevingsvergunningen, beschikkingen, ontheffingen, meldingen en procedures voor hogere toelaatbare geluidsbelastingen. Het plan en de nota’s dragen bij aan de bescherming van huidige en toekomstige gevoelige bestemmingen, zorgt voor behoud van de huidige bedrijfsactiviteiten en biedt ruimte aan toekomstige bedrijfsactiviteiten. Het Geluidsplan Zutphen 2015-2025 en de drie bijbehorende nota’s zijn op 10 september 2015 in werking getreden.

Bodembeheer

De gemeente Zutphen heeft een Nota Bodembeheer opgesteld. De Nota Bodembeheer gaat over het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst, Apeldoorn en Epe (Regio Stedendriehoek). Bij allerlei graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. De Bodembeheernota geeft aan hoe de vrijkomende grond en baggerspecie in en op de bodem kan worden hergebruikt. De nota kan gezien worden als een routewijzer voor het verantwoord omgaan met grond en baggerspecie. De nota is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met grondverzet en biedt een kader voor gebruik, beoordeling en de handhaving van het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie.

In de nota Bodembeheer met bijbehorende kaartbijlagen is aangegeven welke vrijkomende grond in welke gebieden kan worden hergebruikt. De gemeente volgt in principe het landelijk generieke beleid. Op enkele aspecten wijkt de gemeente af van het generieke beleid en heeft zij, in samenwerking met de gemeenten binnen de Stedendriehoek, gebiedsspecifiek beleid opgesteld waardoor de hergebruiks-mogelijkheden beter zijn toegespitst op de regionale situatie. Door dit beleid samen met de regiogemeenten in de Stedendriehoek te voeren is het eenvoudiger om grond die binnen (bouw)projecten vrijkomt binnen de regio nuttig te hergebruiken. Het gebiedsspecifieke beleid is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit.

Aanvulling op de bodemkwaliteitskaart gemeente Zutphen (pdf, 17 MB)

Functiekaart Zutphen (pdf, 179 kB)

Zutphen Kwaliteit bovengrond (pdf, 163 kB)

Zutphen Kwaliteit ondergrond (pdf, 158 kB)

Zutphen Toepassingskaart (pdf, 4 MB)

Heeft u vragen over deze nota's of bestanden of kunt u ze niet goed online bekijken? Neem dan contact met ons op.

Milieunota's lezen

Wilt u bovenstaande nota's lezen? Neem dan contact op via info@zutphen.nl. Wij sturen u het document digitaal toe.