Vragen en antwoorden over snippergroen

Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over snippergroen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wanneer is er sprake van snippergroen?

Stukken grond die geen functie hebben, noemen we snippergroen. Deze percelen:

  • maken geen deel uit van de gemeentelijke infrastructuur;
  • zijn niet van belang voor de hoofdgroenstructuur;
  • zijn van geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte;
  • zijn niet in beeld voor (ruimtelijke) ontwikkelingsdoelen;
  • er bevinden zich geen belangrijke kabels en leidingen in de grond.

Waarom voert de gemeente dit project nu uit?

Wij willen duidelijkheid creëren rondom het gebruik van gemeentelijke groenstroken. Wij willen dat voor iedereen dezelfde regels gelden en dat duidelijk is wie eigenaar is van de stroken grond. Wij willen ook verhinderen dat het eigendomsrecht vanwege verjaring verloren gaat.

Hoe weet de gemeente dat anderen gebruik maken van gemeentegrond en dat er sprake is van onrechtmatig gebruik?

Er zijn zowel luchtfoto's als kadastrale kaarten bekeken. Op de luchtfoto's is te zien hoe de grond gebruikt wordt. Op de kadastrale kaarten staat van wie de grond is. Zo werd duidelijk of een perceel door een 'aangrenzende bewoner' gebruikt wordt.

Ook heeft wijkbeheer op locatie beoordeeld of de gemeentegrond daadwerkelijk gebruikt wordt.

Gaat de gemeente de grond terugeisen?

Wij beseffen dat inwoners zich er niet altijd van bewust zijn dat hun tuin een stukje gemeentegrond bevat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de vorige huiseigenaar de grond al is gaan gebruiken. We kiezen er daarom voor om zoveel mogelijk grond voor verkoop aan te bieden. In sommige gevallen is dat niet mogelijk. Als aankoop of verhuur niet mogelijk is, vragen wij de betreffende bewoners het perceel terug te geven. Alleen als het echt nodig is, gaan wij over tot ontruiming.

Kom ik in aanmerking om een stukje grond te kopen?

Wij hebben voorwaarden opgesteld voor de verkoop van de stukken grond. Als de strook snippergroen aan de gestelde voorwaarden voldoet, komt de grond voor koop in aanmerking.

De voorwaarden staan in de Beleidsnotitie Snippergroen Gemeente Zutphen (pdf, 863KB).

Kan ik gemeentegrond kopen als mijn mijn buren dit niet willen?

Het uitgangspunt van de gemeente is dat er alleen aaneengesloten stroken gemeentegrond worden verkocht. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Er moet een rechte kadastrale lijn ontstaan na verkoop. In de Beleidsnotitie Snippergroen Gemeente Zutphen (pdf, 863KB) staan de voorwaarden die wij gebruiken om te beoordelen of koop mogelijk is.

Mag ik een tuinhuis plaatsen op het aan te kopen perceel?

In de meeste gevallen mag dit niet. Vaak hebben de groenstroken de bestemming (openbaar) groen. De bestemming verandert niet door de verkoop van de grond. Op grond met deze bestemming mag niet gebouwd worden.

Wat is de m2 prijs voor snippergroen?

Tijdens het project in de Zuidwijken geldt een speciaal tarief voor bewoners in de Zuidwijken. Op dit moment bieden wij de grond in de Zuidwijken aan voor € 40 per m2. Daar komen nog kosten bij, zoals overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris en het Kadaster. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de koper.

Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex CPI (inflatiecorrectie). Voor de andere wijken in de gemeente geldt een andere procedure en een ander tarief.

Ik woon in De Zuidwijken maar ik heb geen brief ontvangen, kan ik dan gemeentegrond kopen of huren?

Ja, voor u geldt het tarief van €40 per m2. U kunt via het digitale formulier koop of huur gemeentegrond aangeven of u de groenstrook wilt kopen, huren of niet meer wilt gebruiken. Uw aanvraag wordt verwerkt en u ontvangt zo spoedig mogelijk een bericht over de voortgang.

Ik woon niet in De Zuidwijken, kan ik dan gemeentegrond kopen of huren?

Ja, maar voor deze percelen gelden op dit moment een andere procedure en tarief. U kunt uw aanvraag indienen bij de afdeling Grondzaken. Uw aanvraag wordt via de reguliere procedure verwerkt.

Ik huur een woning van de woningcorporatie. Kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje grond?

Nee. Aankoop van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het perceel (als wordt voldaan aan de uitgiftecriteria).

Ik huur een woning van een particuliere eigenaar. Kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje grond?

Nee. Aankoop van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het perceel als wordt voldaan aan de uitgiftecriteria.

Ik heb een brief ontvangen dat grond in gebruik is genomen, maar ik heb een gebruiksovereenkomst.

Als u de gebruiksovereenkomst heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Ik heb een brief ontvangen dat grond in gebruik is genomen, maar ik heb een mondelinge overeenkomst met de gemeente.

Als u een mondelinge overeenkomst bent aangegaan, kunt u contact met ons opnemen.

Ik heb aanvullende vragen, bij wie kan ik deze stellen?

Het projectteam van Metafoor Vastgoed is in de zomer alleen op vrijdag 10 augustus en donderdag 30 augustus bereikbaar via telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal). U kunt ons natuurlijk ook e-mailen of schrijven.

U kunt ons natuurlijk ook e-mailen of schrijven.