Windenergie

Windenergie is een schone duurzame energiebron. In Zutphen staan op bedrijventerrein De Mars 3 windturbines. Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben het plan om in de regio Stedendriehoek een windenergieproject te realiseren. Hieronder leest u er meer over.

De gemeente Zutphen wil een energieneutrale gemeente worden. Dit betekent dat we zo min mogelijk energie willen gebruiken. De energie die toch nodig is, willen we zo duurzaam mogelijk opwekken. Wij willen energieneutraal worden omdat de fossiele energiebronnen, zoals aardgas en olie, opraken. En om onze (klein)kinderen een schone(re) toekomst te bieden.

Winenergie is schone energie

Energie is duurzaam (of schoon of hernieuwbaar) als het wordt opgewekt zonder uitstoot en mogelijke andere verontreinigingen. Een vorm an hernieuwbare energie is windenergie. Windmolens kunnen veel schone energie opwekken. Daarom hebben we windmolens nodig om energieneutraal te kunnen worden.

Plannen voor extra windmolens

Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben het plan om in de regio Stedendriehoek een windenergieproject te realiseren. Brummen Energie, Lochem Energie, Energierijk Voorst en ZET (Zutphense Energie Transitie) hebben zich verenigd in IJsselwind BV.

IJsselwind wil op coöperatieve wijze een aantal windmolens bouwen en exploiteren. Op coöperatieve wijze wil zeggen: van en voor inwoners. Iedereen kan meedoen in het project en schone stroom afnemen. Of er een net rendement op behalen. Ook is het de bedoeling om een deel van de winsten aan het gebied ten goede te laten komen. IJsselwind wil daarover afspraken maken met omwonenden, dorps-/wijkraden en verenigingen.

Het plan

De energiecoöperaties/IJsselwind hebben onderzoek gedaan naar mogelijke windmolenlocaties in de regio. Daarbij is gekeken naar wet- en regelgeving (belemmeringenonderzoek). Dat leverde een klein aantal gebieden op. Het gebied rond de Mars/Twentekanaal blijkt het meest geschikt. Door de aanwezigheid van bedrijventerrein De Mars, het Twentekanaal met de bruggen, de 3 al aanwezige windmolens en andere infrastructurele werken in het gebied. Zoals de hoogspanningslijnen en de N348.

IJsselwind heeft de 4 gemeenten aangegeven dat zij in dit gebied windmolens wil plaatsen. IJsselwind deed onderzoek, sprak met grondeigenaren en direct omwonenden en organiseerde informatieavonden over de planvorming. Nu ligt er een plan om 1 windmolen te plaatsen in het noorden van bedrijventerrein de Mars en 2 direct over het Twentekanaal.

De ondernomen stappen

De haalbaarheid van het plan is onderzocht. IJsselwind heeft een bedrijfsplan en een milieueffectrapportage opgesteld. De gemeenten hebben een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Deze plannen en onderzoeken samen vormen het haalbaarheidsonderzoek voor IJsselwind voor een windpark.

Op basis van de uitkomsten hebben de energiecoöperaties en Waterschap Rijn en IJssel besloten dat zij door willen met het plan. Ook de gemeenteraad heeft besloten dat de initiatiefnemers door kunnen gaan met het opstellen van alle benodigde onderzoeken, vergunningaanvragen en het bestemmingsplan.

Besluitvorming en mogelijkheden om mee te praten

Het bestemmingsplan, het Milieueffectrapport en alle vergunning- en ontheffingsaanvragen hebben ter inzage gelegen. Iedereen had de mogelijkheid hier zienswijzen tegen in te brengen. Er wordt nu naar toe gewerkt om de gemeenteraad op 23 september een besluit te laten nemen over het windplan.

We vinden het belangrijk dat iedereen de gelegenheid heeft om mee te praten. Daarom worden de volgende bijeenkomsten gepland, voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

  1. Forumspecial ‘Windmolenplan IJsselwind’ op 4 juli: Het college en andere betrokkenen presenteren onder andere de plannen, de stand van zaken en hun visie aan de raad. Daarna kan de gemeenteraad vragen stellen aan betrokken en aan elkaar. 
  2. Inspraakforum 2 september: Bij deze bespreking is er gelegenheid om in te spreken. Om voldoende ruimte te bieden aan de insprekers is daarom deze extra avond ingelast, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling de week erna.
  3. Inhoudelijk Forum 9 september: In dit reguliere forum vindt het onderlinge gesprek plaats tussen de fracties.
  4. Besluitvorming raad op 23 september

Meer informatie

Verdere informatie over het project kunt u vinden op de website van IJsselwind: www.ijsselwind.nl.