Ecopremie bedrijventerrein Revelhorst 3

Gaat u uw bedrijf vestigen op bedrijventerrein Revelhorst 3? Dan kunt u korting krijgen per gekochte vierkante meter bedrijfskabel als u duurzame maatregelen neemt voor het nieuwe bedrijfspand. Bijvoorbeeld een sedumdak, koude-warmte-opslag in de bodem, stroom of een isolatiewaarde die strenger is dan de wettelijke eis.

Voorwaarden

Bedrijven moeten een aantal van de volgende 9 maatregelen nemen. De aard van de maatregel bepaalt het aantal punten dat er aan wordt toegekend. Het aantal punten bepaalt vervolgens de hoogte van de korting per gekochte vierkante meter bedrijfskavel.

Het gaat om de volgende maatregelen: 

 1. pas minstens 25 vierkante zonnecellen in gevels en op daken of zonnecollectoren voor warm tapwater of windenergie toe (3 punten);
 2. gebruik natuurlijke en passieve technieken voor verwarming, koeling en ventilatie (1 punt);
 3. verhoogde eis energieprestatie: Qprestatie/Qtoelaatbaar < 0,86 (1 punt);
 4. gebruik uitsluitend duurzaam geproduceerd hout (3 punten);
 5. koude-warmte-opslag in bodem (4 punten);
 6. voldoe aan categorie h4 (zeer duurzame utiliteitsbouw) van de Regeling Groenprojecten van het ministerie van VROM / AgentschapNL (7 punten);
 7. gebruik hemelwater voor laagwaardige functies (2 punten);
 8. maak een inrichtingsplan voor de kavel en pas begroeiing toe als gevelaankleding en erfafscheiding. De kavels moeten daarbij voor minimaal 20 procent onverhard blijven (1 punt);
 9. pas dakbegroeiing toe (4 punten). 

Deze regeling geldt enkel voor nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Revelhorst 3.

Het aanvragen van ecopremie kan tijdens de procedure van aankoop van een bedrijfsperceel op het bedrijventerrein. Aan de hand van een beknopte rapportage van de genomen duurzame maatregelen beoordeelt de gemeente de hoogte van de korting. Na de uitvoering van de maatregelen beoordeelt de gemeente aan de hand van facturen of aan alle afspraken is voldaan.

Hoogte premie

De ecopremie bedraagt:

 • 5% korting per gekochte vierkante meter bedrijfskavel bij het behalen van 5 punten;
 • 10% korting per gekochte vierkante meter bedrijfskavel bij het realiseren van ten minste 7 punten of bij het tonen van het certificaat van de regeling Groenfinanciering.