Informatie voor zorgaanbieders

Gemeenten en zorgaanbieders hebben samen de taak om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te waarborgen. We vragen zorgaanbieders om prioriteit te geven aan de meest kwetsbare groepen.

Het uitgangspunt is dat de zorgaanbieder zelf verantwoordelijk is voor een adequate oplossing, binnen de mogelijkheden van de huidige situatie. Wanneer de reguliere zorg niet geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat de cliënt ziek is, omdat u de dagbestedingslocatie noodgedwongen moet sluiten of omdat een cliënt uit voorzorg geen hulp wil/kan ontvangen, accepteert de gemeente oplossingen/alternatieven voor de reguliere zorg. Belangrijk is dat:

  1. het in lijn is met de richtlijnen van het RIVM;
  2. er aandacht is voor de omstandigheden van de individuele cliënt;
  3. de continuïteit van zorg zo veel mogelijk in stand wordt gehouden of dat er een optimaal alternatief geboden wordt voor de reguliere zorg (denk aan de mogelijkheden om begeleiding op afstand te bieden door telefonisch contact of videobellen);
  4. de oplossingen niet duurder zijn dan de zorg die regulier gegeven zou worden;
  5. er bijgehouden wordt waar en in welke mate afgeweken wordt van de reguliere zorg.

De coördinatie van overige vragen van zorgaanbieders loopt via de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe: www.zorgregioMIJOV.nl en info@zorgregioMIJOV.nl.

Ons standpunt ten aanzien van continuering van de bekostiging bepalen we in samenspraak met de zorgregio. Hierbij betrekken we ook de uitkomsten van de gesprekken die momenteel lopen tussen zorgkoepels, VNG en ministerie. Zorgaanbieders worden daarover via de website van de zorgregio geïnformeerd.

Jeugdzorgaanbieders

Heeft u zorgen over een kind of gezin waar sprake is van ernstige gezondheids- en/of veiligheidsrisico’s en kunt u de ondersteuning door de Coronamaatregelen onvoldoende borgen? Neem dan contact op met de bij u bekende jeugdconsulent van team Jeugd of e-mail naar noodopvang@zutphen.nl.