Woonvisie Zutphen is vastgesteld

De gemeenteraad zegt ‘ja’ tegen de koers van het college voor het wonen en de woonomgeving in de gemeente Zutphen voor de komende 6 jaar. In de raadsvergadering van 8 juli is de beleidsvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ 2019-2024, vastgesteld. Inclusief 2 amendementen.

Wethouder Mathijs ten Broeke houdt eindbetoogSinds de start van het huidige college, juni 2018, is enthousiast aan de gemeentelijke woonvisie gewerkt. Dit is gedaan in samenspraak met veel betrokkenen uit de gemeente. Volgens de wethouder Wonen is de woonvisie een goed kader om samen de uitdaging van de huidige woonomstandigheden en de woonbehoeften in de nabije toekomst aan te gaan.

Een actuele woonvisie is een wettelijke verplichting voor de gemeente. Op basis hiervan moeten Woningcorporaties jaarlijks afspraken maken met gemeenten en huurdersorganisaties over de woonprestaties die zij gaan leveren.

Met de woonvisie in de hand gaat de gemeente Zutphen samenwerken met diverse partners en betrokken inwoners aan de woonambities die in deze visie zijn vastgelegd:

  • Ambitie 1: Sterke positie als centrumgemeente
  • Ambitie 2: Ambitieus in energietransitie en verlaging van woonlasten
  • Ambitie 3: Sociaal-economisch evenwicht in woonwijken

Deze ambities hangen onderling sterk met elkaar samen. Ze dragen allemaal bij aan de vier doelen van het gemeentelijk focustraject om ook met het wonen de sociaal economische kracht van de gemeente en haar inwoners te versterken. Voor de uitvoering van de woonambities zijn 16 strategische acties benoemd. Deze woonvisie is een bouwsteen voor de nog op te stellen omgevingsvisie voor het stedelijk gebied.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de woonvisie, of de woonvisie ontvangen? De definitieve woonvisie is na verwerking van de amendementen beschikbaar vanaf maandag 15 juli. Neem dan contact met ons op: stuur een e-mail naar info@zutphen.nl of bel met 14 0575.