Voorontwerp Omgevingsplan Landelijk Gebied

Het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk Gebied ligt vanaf 7 juni ter inzage. Wij nodigen alle inwoners uit een reactie te geven op dit plan. Alle inspraakreacties helpen om het Omgevingsplan verder vorm te geven. Op dinsdag 11 juni van 16 uur tot 21 uur is er een informatiemarkt in de kantine van FC Zutphen. Wethouder Laura Werger en deskundigen zijn aanwezig en kunnen vertellen wat het omgevingsplan Landelijk gebied voor iemand (en zijn of haar perceel) betekent.

Het Omgevingsplan Landelijk Gebied vormt het nieuwe instrument voor het landelijk gebied, waaraan allerlei initiatieven worden getoetst. Nu kennen we nog veel verschillende bestemmingsplannen en allerlei andere wet- en regelgeving, zoals bomenverordening voor het kappen van bomen, welstandsbeleid, milieuwetgeving. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 worden allerlei wetten en regels die gaan over de fysieke leefomgeving samengevoegd naar een wet. Om voorbereid te zijn op deze Omgevingswet is in 2015 de Visie Landelijk Gebied vastgesteld. Als uitwerking daarvan is nu het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied opgesteld.

Inspraak op verschillende momenten

Het voorontwerp is geschreven met de hulp van inwoners in het landelijk gebied, bijvoorbeeld via enquêtes die eind 2016 zijn gehouden. Ook zijn gesprekken gevoerd met veel belangenbehartigers en andere partners.

Nu kunnen inwoners reageren op het voorontwerp. Nadat alle inspraakreacties zijn ontvangen, wordt het Ontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied gemaakt. De verwachting is dat deze in het najaar nog een keer ter inzage komt. Dit is het moment dat de wettelijke procedure start. Dan heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het plan vast.

Het voorontwerp omgevingsplan is vanaf 7 juni te vinden via www.zutphen.nl/Omgevingsplan. Het plan ligt ter inzage tot en met 18 juli 2019.

Omgevingsplan Landelijk Gebied