Maatregelen om Zutphen financieel duurzaam te houden

Het college stelt een pakket aan bezuinigingsvoorstellen voor van bij elkaar 13 miljoen euro en legt dit voor aan de gemeenteraad. Met deze bezuinigingen ontstaat er een sluitende begroting voor de komende 4 jaar. In 2019 wordt 40% van de totale bezuinigingen gerealiseerd in het Sociaal Domein (Wmo, Participatie en Jeugd). Dat loopt na 2 jaar op naar 70%. Het college kiest ervoor te blijven werken aan een duurzaam en sociaal economisch krachtig Zutphen. Op 13 september is een forumavond over de bezuinigingsvoorstellen.

Wat willen we?

Om een sociaal krachtige gemeente te zijn, moeten we ook onze financiën voor langere tijd op orde brengen. De maatregelen die we gaan nemen maken dat onze inwoners minder hulp nodig hebben. We zetten in op onze kinderen en jongeren. Zutphen moet voor hen een plek zijn waar ze graag wonen waar ze met plezier hun vrije tijd doorbrengen. En waar ze een opleiding kunnen volgen die ook aansluit bij de arbeidsmarkt.

Het college wil ook concrete stappen zetten in de nieuwe economie die ontstaat rondom duurzaamheid. Energieneutraal zijn in 2030 vraagt inzet op projecten die de energietransitie versnellen. Waar mogelijk zullen we dus investeren in oplossingen die zichzelf op termijn terugverdienen.

Minder organiseren, meer faciliteren

Bij de voorstellen om te bezuinigen zijn keuzes gemaakt. Bij het beoordelen van de voorstellen zijn de volgende vragen gesteld:

  • Valt het buiten het Focustraject?
  • Wat zijn vernieuwende bezuinigingen die naast financiële opbrengsten ook een ander effect hebben?
  • Welke ruimte zit er in bestaande budgetten?
  • Welke mogelijkheden hebben we voor extra inkomsten?

In het coalitieakkoord van het college staan doelen die het college wil bereiken. Deze willen we zo snel mogelijk realiseren. Daarom is gekozen voor een pakket aan maatregelen dat leidt tot een sluitende begroting de komende 4 jaar. Een groot deel van de bezuinigingen vindt plaats in het Sociaal Domein. Enkele andere maatregelen zijn: de OZB verhogen, een Zutphenfonds oprichten en gemeentelijk vastgoed afstoten.

Sociaal domein

Op dit moment hebben inwoners met een inkomen van 130% van de bijstandsnorm recht op voorzieningen, zoals de tegemoetkoming in de zorgkosten. Dit wordt voor een deel teruggebracht. Dit geldt onder andere voor de meedoenregeling, de tegemoetkoming zorgkosten en het kindpakket.

Nu gaat er 6 miljoen euro subsidie naar organisaties in het Sociaal Domein. Het college stelt de raad voor om hier ongeveer 1,2 miljoen euro op te besparen.

Zutphenfonds

We schaffen de reclamebelasting af. In plaats daarvan verhogen we de OZB. De OZB voor woningeigenaren wordt 7,5% hoger, die voor ondernemers 17,5%. De opbrengsten hiervan gaan gedeeltelijk in het Zutphenfonds.

Het Zutphenfonds is een initiatief van de ondernemers. Onder andere ondernemers, inwoners, sportverenigingen en culturele instellingen kunnen geld uit het fonds krijgen voor ideeën in de wijk, op het bedrijventerrein of in de directe omgeving.

Door de reclamebelasting af te schaffen, besparen we een bedrag van € 126.000 op de inningskosten.

Meer inkomsten

De gemeente Zutphen bezit relatief veel vastgoed. Daarom stelt het college aan de raad voor om te onderzoeken of er gemeentelijk vastgoed verkocht kan worden. De markt is gunstig en het college verwacht dat het een substantiële bijdrage oplevert.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op raad.zutphen.nl.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan bent u van harte welkom op de forumavond over de bezuinigingsvoorstellen. Deze is op donderdag 13 september van 19.30-21.30 uur in de Burgerzaal, Lange Hofstraat 4 in Zutphen.