Bekendmaking gemeentelijke coördinatie ontwerpbesluiten voor project Noorderhaven veld 15, 16, 17

De ontwerpbesluiten liggen ter inzage van donderdag 3 september tot en met woensdag 14 oktober.

Een deel van voormalig bedrijventerrein de Mars ten noorden van het station Zutphen wordt geherstructureerd naar een woon-werkgebied (plangebied ‘Noorderhaven’). Voor het volledige plangebied is op 22 april 2013 het bestemmingsplan ‘Noorderhaven’ vastgesteld en is een stedenbouwkundig plan opgesteld.

In samenwerking met Heijmans worden de velden 15, 16 en 17 in Noorderhaven ontwikkeld. Deze velden zijn gelegen aan het Statenbolwerk en de Noorderhavenstraat te Zutphen. Op deze locatie worden 110 woningen gerealiseerd, te weten 15 koopwoningen, 23 vrije sector huurwoningen, 36 sociale huurwoningen en 36 zorgwoningen.

Om de realisatie van de appartementen in de velden 15, 16 en 17 Noorderhaven mogelijk te maken, zijn nodig:

  • een bestemmingsplanherziening;
  • een omgevingsvergunning gericht op bouw, aanleggen van een werk en maken van een uitweg;
  • een besluit hogere waarde geluid.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft (in artikel 3.30, eerste lid, onder a) de mogelijkheid deze procedures sneller en eenvoudiger te doorlopen, via de coördinatieregeling. Onderdeel van deze regeling is dat in 1 keer meerdere (ontwerp-)besluiten ter inzage liggen. Tegen de verschillende besluiten kan tegelijk een zienswijze of beroep worden ingediend. De gemeenteraad van Zutphen heeft op 16 december 2019 ingestemd met deze gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2019-0119).

Ontwerpbesluiten ter inzage

Voor de ontwikkeling van de appartementen in velden 15, 16 en 17 Noorderhaven liggen vanaf donderdag 3 september 2020 tot en met woensdag 14 oktober 2020 de volgende stukken ter inzage:

  • Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17, gemeente Zutphen (NL.IMRO.0301.bp0219Veld15tm17-on01), inclusief ‘MER-beoordeling Noorderhaven veld 15-17’, d.d. 10 maart 2020 (zaaknummer 159167);
  • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (zaaknummer 161981);
  • Ontwerpbesluit hogere waarde geluid (zaaknummer 159167).

Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op deze ontwerpbesluiten. In een zienswijze geeft u uw mening over de ontwerpbesluiten. U beschrijft met welke punten u het wel en niet eens bent, en waarom.

Hoe komt u aan meer informatie?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noorderhaven veld 15 -17’, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid kunt u inzien in het stadhuis, tijdens de algemene openingstijden bij het Loket, ’s Gravenhof 2 te Zutphen.

U kunt de ontwerpbesluiten ook online inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de bijlagen, inzien (op www.ruimtelijkeplannen.nl).

De bestanden van het bestemmingsplan inzien.

De MER-beoordeling Noorderhaven veld 15-17, d.d. 10 maart 2020 (zaaknummer 159167) inzien (pdf, 1 MB)

Het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (zaaknummer 161981) inzien.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid (zaaknummer 159167) inzien (pdf, 44 MB).

Heeft u vragen over de coördinatieregeling of een van de ontwerpbesluiten? Neem dan contact op met mevrouw M. van Essen de contactpersoon. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0575.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Tegen de ontwerpbesluiten kan iedereen vanaf donderdag 27 augustus 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 een zienswijze indienen. Vermeld u in uw zienswijze het zaaknummer en het ontwerpbesluit of ontwerpbesluiten, waartegen u een zienswijze indient. Het indienen van een pro-forma zienswijze, waarbij om een nadere termijn wordt gevraagd, is niet toegestaan.

Een zienswijze indienen kan:

Schriftelijk of per email:

Stuur uw zienswijze naar:
Gemeente Zutphen
Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid
T.a.v. mevrouw M. van Essen
Postbus 41
7200 AA Zutphen

Of per e-mail naar: info@zutphen.nl (onder vermelding van zaaknummer 159167)

Mondeling:

Maak hiervoor een afspraak met mevrouw M. van Essen van team Ruimte, Economie en Duurzaamheid. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0575.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De ontvangen zienswijzen worden door de bevoegde gezagen beoordeeld. De bevoegde gezagen zijn het college van burgemeester en wethouders voor de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde geluid en de gemeenteraad voor het bestemmingsplan. Deze instanties nemen uiteindelijk een definitief besluit over de omgevingsvergunning, de hogere waarde geluid en het bestemmingsplan. Zij kijken daarbij naar de zienswijzen die zijn ingediend.

Als wij het definitieve besluit bekend maken, ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, informatie over wat met de zienswijze gedaan is.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het definitieve besluit of besluiten? Dan is het voor u misschien mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan:

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze hebt ingediend;
  • als u belanghebbende bent, maar het voor u redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen. Bijvoorbeeld omdat het definitieve besluit anders is dan het ontwerpbesluit.