Bestemmingsplan 'Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen'

Dit plan ligt ter inzage van 16 november tot en met 28 december 2018

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 16 november 2018 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen”.

De locatie Achtermars (gebied aan de Marsweg en rondom de Tichelerstraat) in Zutphen wordt door de gemeente herontwikkeld met bedrijvigheid. De woningen die er in het verleden waren zijn inmiddels gesloopt. In het kader van de herontwikkeling van dit gedeelte van De Mars is (ook) ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat met de sloop van de woningen en andere bebouwing verblijfsplaatsen van de beschermde diersoorten gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw zijn/ worden aangetast.

Om overtreding van de natuurwetgeving te voorkomen moeten mitigerende maatregelen worden getroffen. Dit zijn maatregelen om negatieve effecten te verminderen of weg te nemen. Op grond van het nemen van mitigerende maatregelen is een vergunning verkregen en kunnen de plannen worden uitgevoerd. Alleen met de ontheffing is de realisatie van de noodzakelijke maatregelen niet gewaarborgd. Om die reden wordt voorgesteld deze maatregelen in een bestemmingsplan op te nemen. Concreet betekent dit dat bij de nieuwbouw die in voorliggend bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de mitigatieopgave. In de nieuwbouw moeten nieuwe voorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis worden geïntegeerd. Bij de verlening van de omgevingsvergunning wordt dan ook dit onderdeel van de natuurwetgeving meegetoetst en beoordeeld.

Ten behoeve van de nieuwe invulling van de locatie Achtermars is een stedenbouwkundig plan met een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. De ruimtelijk relevante voorwaarden uit dit stedenbouwkundig plan zijn vertaald in voorliggend bestemmingsplan. Op deze manier kan de gewenste inrichting en de gewenste beeldkwaliteit geborgd worden. In de contacten met geïnteresseerde ondernemers over uitgave van de gronden door de gemeente zijn bovenstaande documenten en voorwaarden reeds meegenomen in die overleggen.

Bovenstaande thema's worden met voorliggend plan geregeld bovenop de gebruiksmogelijkheden en bouwmogelijkheden die al in het nu bestaande bestemmingsplan "De Mars Midden en Noord (veegplan)" zijn opgenomen.

Plangebied

Het plangebied is gelegen rondom de Marsweg in Zutphen. 

Ongewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is door gemeenteraad op 5 november 2018 met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd vastgesteld. Tevens is het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota vastgesteld.

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen kan beroep instellen.

Beroep kan tot en met 28 december 2018 worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u, tegelijkertijd, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Plan inzien

Het bestemmingsplan 'Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen' inzien op Ruimtelijkeplannen.nl

De bestanden van het bestemmingsplan online inzien.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunt u ook inzien in het stadhuis (openingstijden).