Bestemmingsplan Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10

Op 28 januari 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Zuid en West, Bronsbergen 10” ongewijzigd vastgesteld. Het plan ligt van 22 februari tot en met 4 april 2019 ter inzage met de mogelijkheid beroep in te dienen.

Beroep kan worden ingediend door belanghebbenden. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt het plan inzien in het stadhuis (openingstijden).