Bestemmingsplan 'Hoveniersweg 5'

Dit plan ligt ter inzage van 26 april tot en met 6 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van vrijdag 26 april voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Hoveniersweg 5”.

Het bestemmingsplan voorziet in een extra woning op het perceel bij de Hoveniersweg 5, het perceel wordt gesplitst om de tweede woning te kunnen realiseren.

Plangebied

Het plangebied is gelegen bij de Hovenierweg 5 te Zutphen.

Ongewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is door gemeenteraad op 8 april 2019 met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd vastgesteld.

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan is 1 zienswijze naar voren gebracht.

De indiener van zienswijzen die tevens belanghebbende is en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, alsmede een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door burgemeester en wethouders aangebrachte wijzigingen kan beroep instellen.

Beroep kan tot en met donderdag 6 juni 2019 worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u, tegelijkertijd, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Plan inzien