Bestemmingsplan 'Hoveniersweg naast 7 en 12a'

Dit plan ligt ter inzage van 4 oktober tot en met 18 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat van 4 oktober 2019 tot en met 18 november 2019 voor een ieder ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Hoveniersweg naast 7 en 12a” en de anterieure overeenkomst.

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van 2 woningen. Eén op het perceel Hoveniersweg naast 12a en één op het perceel Hoveniersweg tussen 5a en 7.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Hoveniersweg naast 12a en tussen 5a en 7 te Zutphen. 

Ongewijzigde vaststelling 

Het bestemmingsplan is door gemeenteraad op 23 september 2019 met betrekking tot de regels en de verbeelding ongewijzigd vastgesteld.

Anterieure overeenkomst

Conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening wordt bekend gemaakt dat ten behoeve van deze ontwikkeling er op 16 april 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt bij de stukken ter inzage. Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of een bezwaarschrift worden ingediend.

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan is 1 zienswijze naar voren gebracht. De indiener van de zienswijze die tevens belanghebbende is en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, kan beroep instellen.

Beroep kan tot en met 18 november 2019 worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u, tegelijkertijd, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Plan inzien

Het bestemmingsplan 'Hoveniersweg naast 7 en 12a' kunt u inzien in het stadhuis (openingstijden).

Ook kunt u het plan online inzien: