Bestemmingsplan “Huize Borro”

Dit plan ligt ter inzage van 24 januari tot en met 6 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 24 januari 2019 voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Huize Borro”.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk het pand “Huize Borro” te exploiteren voor op bedrijfsmatige leest geschoeide maatschappelijke doeleinden.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Oude Bornhof 55-57 in de binnenstad van Zutphen.

Ongewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is door gemeenteraad op 17 december 2018 met betrekking tot de toelichting, regels en de verbeelding ongewijzigd vastgesteld.

Beroep

Tegen het ontwerp van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen kan beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit.

Beroep kan tot en met 6 maart 2019 worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u, tegelijkertijd, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Plan inzien

Het bestemmingsplan "Huize Borro" online inzien (op Ruimtelijkeplannen.nl)

De bestanden van het bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan “Huize Borro” kunt u ook inzien in het stadhuis (openingstijden).