Ontwerpbestemmingsplan Hoveniersweg 5

Dit plan ligt ter inzage van 26 oktober 2018 tot en met 6 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 26 oktober 2018 tijdens de algemene openingstijden bij het loket van de gemeente Zutphen, 's Gravenhof 2, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Hoveniersweg 5”.

Het bestemmingsplan voorziet in een extra woning op het perceel bij de Hoveniersweg 5, het perceel wordt gesplitst om de tweede woning te kunnen realiseren.

Plangebied

Het plangebied is gelegen bij de Hovenierweg 5 te Zutphen

Zienswijzen

Een ieder kan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, van 26 oktober 2018 tot en met 6 december 2018, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het bovengenoemde bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 41, 7200 AA Zutphen, onder vermelding van zaaknummer 114765. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Plan inzien

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook online inzien

Ook kunt u het plan inzien in het stadhuis, tijdens de algemene openingstijden.