Ontwerpbestemmingsplan “Kattenhavestraat”

Dit plan ligt ter inzage van 7 oktober tot en met 17 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 7 oktober tijdens de algemene openingstijden in het stadhuis van de gemeente Zutphen, 's Gravenhof 2, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Kattenhavestraat” en het “Besluit hogere grenswaarde geluid”.

Het bestemmingsplan ziet toe op de realisatie van vier (4) grondgebonden stadswoningen aan de Kattenhavestraat te Zutphen, kadastraal bekend gemeente Zutphen sectie F nr. 10960. De vier woningen zijn de hoekoplossing van het bebouwingsblok dat ligt tussen de Kattenhavestraat, Kuiperstraat en IJsselkade. De woningen zullen aaneen gebouwd worden, waarbij het parkeren ten behoeve van de woonfunctie op eigen terrein wordt gerealiseerd.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Uit akoestisch onderzoek bij de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, blijkt dat de geluidsbelastingen vanwege wegverkeer van de IJsselkade op de gevels van de woning hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Burgemeester en wethouders van Zutphen zijn voornemens om op basis van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen tot 50 dB. Dit besluit garandeert dat het wettelijke vastgestelde geluidniveau in de woning niet wordt overschreden.

Zienswijzen

Een ieder kan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, van 7 oktober 2020 tot en met 17 november, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het bovengenoemde bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 41, 7200 AA Zutphen, onder vermelding van “zienswijze zaak 108480. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Zienswijzen over de vast te stellen hogere grenswaarde geluid mogen, tijdens voornoemde periode van terinzagelegging, gericht worden aan de ‘Teamleider Ruimte, Economie en Duurzaamheid’ van de gemeente Zutphen.

Plan inzien

U kunt het plan online inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan “Kattenhavestraat” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid kunt u ook inzien in het stadhuis, ’s Gravenhof 2 te Zutphen. Let op, in verband met Corona kunnen openingstijden afwijken.