Ontwerpbestemmingsplan ‘Zutphen, Badhuisweg 3 –Veerstraat 5’

Dit plan ligt ter inzage van 29 mei tot en met 9 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5” en bijbehorend beeldkwaliteitsplan in bijlage 1 van de plantoelichting.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid voor realisatie van bedrijfsmogelijkheden in combinatie met 1 woning.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Veerstraat 5 met de ontsluiting op de Badhuisweg 3 te Zutphen. 

Zienswijzen

Een ieder kan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het bovengenoemde bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 41, 7200 AA Zutphen of via info@zutphen.nl, onder vermelding van zaaknummer 131995. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Plan inzien

Het plan inzien op ruimtelijkeplannen.nl

De bestanden van het plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in bijlage 1 van de plantoelichting ook inzien in het stadhuis (openingstijden).