Ontwerpsaneringsprogramma Warnsveld en IJsselkade

Dit ontwerpsaneringsprogramma ligt van 26 juli tot en met 5 september ter inzage.

Ontwerp-saneringsprogramma en gevelisolatieonderzoek voor 49 woningen aan de IJsselkade te Zutphen en 49 woningen te Warnsveld, Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen maken, op grond van artikel 87j, tweede lid, van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Met ingang van 26 juli tot en met 5 september  ligt het ontwerp saneringsprogramma bronmaatregelen en gevelisolatieonderzoek van 49 woningen aan de IJsselkade in Zutphen en 49 woningen te Warnsveld met de daarbij behorende stukken, ter inzage.

Doel

In opdracht van de gemeente Zutphen zijn in 2017 akoestisch onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstige geluidsbelastingen (2030) op de gevels van 49 woningen aan de IJsselkade in Zutphen en 49 woningen aan de Rijksstraatweg, Lochemseweg en Vordenseweg te Warnsveld.

Op basis van deze onderzoeken zijn er saneringsprogramma’s opgesteld waarmee aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt verzocht in te stemmen met de resultaten uit deze onderzoeken en de berekende toekomstige geluidbelastingen als zogenaamde “ten hoogst toelaatbare waarden” vast te stellen.

Na vaststelling van deze waarden kan de gemeente in aanmerking komen voor uitvoeringsubsidies om panden met een te hoge geluidsbelasting te isoleren.  

Ter inzage

Het ontwerp-saneringsprogramma ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in het stadhuis bij publiekszaken van de gemeente Zutphen, ’s Gravenhof 2 in Zutphen. Iedereen kan de stukken inzien gedurende de openingstijden.

Ontwerpsaneringsprogramma/akoestisch onderzoek IJsselkade inzien (pdf, 1,9mb)

Ontwerpsaneringsprogramma/akoestisch onderzoek Warnsveld inzien (pdf, 22,5mb)

Zienswijzen

Gedurende de periode waarin het ontwerp-saneringsprogramma ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk, mondeling of per mail hun zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeente Zutphen, postbus 41, 7200 AA Zutphen. Voor nadere informatie en/of een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente Zutphen, telefoon 14 0575. Een mondelinge zienswijze zal in een verslag worden vastgelegd. Een zienswijze per mail kunt u indienen via info@zutphen.nl