Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming in het kader van de gemeentelijke coördinatie voor project Windpark IJsselwind in Zutphen

Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is windenergie. Het initiatief is ontstaan om bij Fort de Pol en in het gebied Eefde-West/Twentekanaal in Zutphen 3 windturbines te realiseren. Voor dit initiatief zijn al verschillende gecoördineerde besluiten genomen. Vanaf donderdag 23 juli ligt ter inzage het ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (zaaknummer 2020-007312).

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft de mogelijkheid deze procedures sneller en eenvoudiger te doorlopen, via de coördinatieregeling. De gemeenteraad van Zutphen heeft op 29 januari en 24 september 2018 ingestemd met deze gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0004 en 0098), waarbij verschillende besluiten vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening en Wet natuurbescherming als de te coördineren besluiten zijn benoemd.

Ontwerpbesluit ter inzage

Voor de realisatie en exploitatie van de 3 windturbines op de locatie windpark IJsselwind ligt vanaf donderdag 23 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 2020 het ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (zaaknummer 2020-007312) ter inzage.

Hoe komt u aan meer informatie?

Bij het loket in het stadhuis van de gemeente Zutphen, ‘s Gravenhof 2 Zutphen, kunt u alle stukken inzien, van maandag tot en met vrijdag, tijdens de openingstijden.

U kunt het ontwerpbesluit ook downloaden: Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming 2020-007312 (pdf, 1 MB)

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken na de publicatiedatum ook in te zien bij het Provinciehuis, Markt 11, 6811 CG Arnhem. Op verzoek worden kopieën van de stukken toegestuurd. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u hierbij het zaaknummer 2020-007312 van het ontwerpbesluit.

Heeft u vragen over de coördinatieregeling? Neem dan contact op met de heer R. de Groote via 06 - 51 58 54 00. Hij coördineert de procedure voor het Windpark IJsselwind.

Hoe en waar kunt u een zienswijze indienen?

Tegen de ontwerpbesluit kan iedereen donderdag 23 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 2020 een zienswijze indienen. Vermeld u in uw zienswijze het zaaknummer (137386). Een zienswijze indienen kan:

  • schriftelijk of per email (deze manier heeft onze voorkeur)
  • mondeling

Schriftelijk of per email (bij voorkeur)

Per e-mail: stuur uw zienswijze naar info@zutphen.nl (vermeld: zaaknummer 137386)

Schritelijk: stuur uw zienswijze naar:
Gemeente Zutphen
Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid
T.a.v. de heer R. de Groote (zaaknummer 137386)
Postbus 41
7200 AA Zutphen

Mondeling

Maak hiervoor een afspraak met de heer R. de Groote, coördinator windpark IJsselwind. Hij is bereikbaar via 06 - 51 58 54 00.

De ontvangen zienswijzen worden door het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland beoordeeld. Gedeputeerde Staten nemen uiteindelijk een definitief besluit. Zij kijken daarbij naar de zienswijzen die zijn ingediend. Als wij het definitieve besluit bekend maken, ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, informatie over wat met de zienswijze gedaan is.

Crisis- en herstelwet

Op dit ontwerpbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.