Structuurvisie 'Noordrand de Hoven'

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat op 28 januari 2019 de gemeenteraad de structuurvisie ‘Noordrand de Hoven’ heeft vastgesteld.

Deze structuurvisie is een herziening voor de noordrand van de Hoven van de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong (2014). Deze structuurvisie bevat de hoofdzaken van het uit te voeren ruimtelijk beleid. De visie gaat in op de wijze waarop het gemeentebestuur de voorgenomen ontwikkelingen samen met initiatiefnemers en andere partners denkt te verwezenlijken.

De structuurvisie geeft het gewenste ruimtelijk beeld op hoofdlijnen weer, zodat het kan dienen als streefbeeld voor de toekomstige plannen. Om deze visie te laten voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening wordt de visie aangevuld met een kaart met het structuurbeeld voor het plangebied en een uitvoeringsparagraaf.

Plangebied

Het plangebied betreft het gebied ten noorden van de Weg naar Voorst.

Ter inzage

De structuurvisie kunt u inzien op Ruimtelijkeplannen.nl

De bestanden van de structuurvisie inzien

U kunt de structuurvisie ook inzien in het stadhuis (openingstijden).

De structuurvisie kunt u vanaf 15 februari 2019 inzien in het stadhuis, bij het Loket tijdens de algemene openingstijden. De structuurvisie is tevens te raadplegen via de website van de gemeente Zutphen, www.zutphen.nl/plannenterinzage. Ook is de visie te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

Geen bezwaar en beroep

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en daarom kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking op de dag na de bekendmaking.