Voorlopige beleidsvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ woonvisie 2019-2024

Burgemeester en wethouders hebben op 29 januari 2019 de voorlopige beleidsvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ woonvisie 2019-2024 gemeente Zutphen vastgesteld. De woonvisie ligt met ingang van vrijdag 1 februari tot en met vrijdag 22 februari 2019 voor inspraak ter inzage.

In de woonvisie zijn 3 ambities van de gemeente Zutphen op het gebied van wonen vastgelegd en wordt aan de hand van 16 strategische acties uitgelegd wat wordt gedaan om de ambities uit te voeren.

Na sluiting van de inspraaktermijn worden eventuele reacties verwerkt in een inspraakverslag en zal de voorlopige woonvisie waar nodig worden aangepast. Daarna wordt de woonvisie definitief ter vaststelling aan het college en vervolgens de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting gebeurt dit in het 1e kwartaal van 2019.

De woonvisie inzien

U kunt de voorlopige woonvisie hieronder downloaden.

Voorlopige beleidsvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen', woonvisie 2019-2024 gemeente Zutphen (18 MB).

U kunt de voorlopige woonvisie ook inzien in het stadhuis (openingstijden).

Zienswijze

Iedereen kan een zienswijze over de ter inzage gelegde voorlopige woonvisie 2019-2024 indienen. In een zienswijze geeft u uw mening over de voorlopige woonvisie. U beschrijft met welke punten u het wel en niet eens bent, en waarom.

Tot en met 22 februari 2019 kunt u uw reactie indienen. U richt uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan:

  • via e-mail (info@zutphen.nl)
  • schriftelijk (via Postbus 41, 7200 AA Zutphen)
  • mondeling, via telefoonnummer 14 0575.