Voorontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied

Dit plan ligt ter inzage van 7 juni tot en met 18 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat het volgende voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 7 juni 2019 voor een ieder gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage ligt:

Voorontwerp omgevingsplan “Landelijk gebied” op grond van de Cris- en herstelwet. 

Het omgevingsplan is een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld kan worden en vooruit loopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting over een paar jaar van kracht wordt).

Het Landelijk gebied is als gebied opgenomen in de 14e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, welke op 28 oktober 2016 in werking is getreden.

Het voorontwerp omgevingsplan “Landelijk gebied” is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam omgevingsplan. Dit wordt ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd.

Het verschil tussen een regulier bestemmingsplan en een omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) is dat een omgevingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening. Zo maakt het omgevingsplan het mogelijk om ook zaken te regelen die er toe leiden dat er een ‘veilige en gezonde fysiek leefomgeving’ ontstaat. Dit is één van de manieren waarop dit plan invulling geeft aan de genoemde ‘verbrede reikwijdte’.

Plangebied

Het plangebied betreft het grootste deel van het landelijk gebied van de gemeente Zutphen, met uitzondering van de noordelijkste punt boven het Twentekanaal. 

Inspraak

Op basis van de Inspraakverordening kunnen alle ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden in de periode 7 juni tot en met 18 juli 2019 hun op- en/of aanmerkingen over het ter inzage gelegde voorontwerp omgevingsplan kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@zutphen.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer 93222.

Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Plan inzien

Het voorontwerp omgevingsplan “Landelijk gebied” kunt u inzien in het stadhuis, bij het Loket tijdens de algemene openingstijden.

Ook kunt u het plan online inzien op Ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden van het voorontwerpbestemmingplan online inzien.

Op 11 juni 2019 van 16.00 tot 21.00 uur bent u welkom op de informatiemarkt over het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied. Locatie: FC Zutphen, Sportpark ’t Meijerink, Meijerinkpad 1.