Wet geluidhinder

Plannen liggen ter inzage van 19 maart tot en met 30 april 2020.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij:

  • bij besluit van 2 december 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/252380, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Albemarleweg, Bergkampweg, Lochemseweg, Rijksstraatweg en Vordenseweg" te Warnsveld, gemeente Zutphen, vanwege de wegen "Rijksstraatweg, Lochemseweg en Vordenseweg" mogen ondervinden;
  • bij besluit van 4 december 2019, kenmerk IenW/BSK2019/254325, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de weg "IJsselkade" te Zutphen, gemeente Zutphen, vanwege de weg "IJsselkade" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de hiervoor genoemde wegen, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 19 maart 2020 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het stadhuis van de gemeente Zutphen aan de ’s Gravenhof 2 te Zutphen. Van 8.30 – 11.00 betreft het vrije inloop en daarna tot 16.30 alleen op afspraak.
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bij de besluiten hoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Bestanden inzien

Rapportage bepaling geluidsbelasting IJsselkade (pdf, 1,9 MB)

Rapportage bepaling geluidsbelasting Warnsveld V02 (pdf, 23 MB)

Ondertekend formulier UK-S Warnsveld (pdf, 407 kB)

Beschikking KM_C25820021914031 (IJsselkade) (pdf, 73 kB)

Beschikking KM_C25820021914040 (Warnsveld) (pdf, 82 kB)