Wet geluidhinder: Burgemeester Dijckmeesterweg, Isendoornstraat, Nieuwstad

De plannen liggen ter inzage van 9 november tot en met 20 december 2018.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 22 oktober 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/117555, met toepassing van artikel 90, 2e, 3e en 4e lid, van de Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen en een school gelegen aan de wegen "Burgemeester Dijckmeesterweg, Isendoornstraat en Nieuwstad" te Zutphen, gemeente Zutphen, vanwege de wegen "Burgemeester Dijckmeesterweg en Nieuwstad" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, 5e lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Burgemeester Dijckmeesterweg en Nieuwstad", op de gevels van de betrokken woningen en een school tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 90, 5e lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Burgemeester Dijckmeesterweg en Nieuwstad", binnen de woningen en een school voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder en artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder genoemde binnenwaarde.

Stukken inzien

Het bestluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken kunt u van 9 november tot en met 20 december 2018 (de bezwaartermijn) inzien.

U kunt ze:

  • Hieronder downloaden
  • inzien in het stadhuis (openingstijden)
  • inzien bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

De stukken downloaden

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.