Zonnepark Revelhorst

Het ontwerpbestemmingsplan Zonneakker Revelhorst en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen ter inzage van vrijdag 16 november tot en met donderdag 27 december.

Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is zonne-energie. Het initiatief is ontstaan om ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg een zonnepark te realiseren. Dit park wordt 7 ha. groot en zal 4,6 miljoen kilowatuur gaan opbrengen.

Om dit park aan te kunnen leggen, zijn een bestemmingsplanherziening en omgevingsvergunning nodig. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft (in artikel 3.30, eerste lid, onder a) de mogelijkheid deze procedures sneller en eenvoudiger te doorlopen, via de coördinatieregeling. Onderdeel van deze regeling is dat in 1 keer meerdere (ontwerp-)besluiten ter inzage liggen. Iedereen kan dan tegen de verschillende besluiten tegelijk een zienswijze of beroep indienen.

Op 24 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0092).

Ontwerpbesluiten ter inzage

Voor de ontwikkeling van het zonnepark, met een ruiterpad en landschappelijke inpassing, liggen vanaf vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 de volgende stukken ter inzage:

  • Ontwerpbestemmingsplan Zonneakker Revelhorst, gemeente Zutphen ((NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-on01)
  • Ontwerp-omgevingsvergunning (kenmerk 130396)

Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op deze ontwerpbesluiten. In een zienswijze geeft u uw mening over de ontwerpbesluiten. U beschrijft met welke punten u het wel en niet eens bent, en waarom.

Hoe komt u aan meer informatie?

In het stadhuis, ’s Gravenhof 2 in Zutphen, kunt u alle stukken inzien, van maandag tot en met vrijdag, tijdens de openingstijden. U kunt de stukken ook online bekijken.

Ontwerpbestemmingsplan

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan bekijkt u online op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-on01.

De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan vindt u op: publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-on01.

Ontwerpomgevingsvergunning

Coördinatieregeling

Heeft u vragen over de coördinatieregeling? Neem dan contact op met de heer R. de Groote via 06 - 51 58 54 00. Hij coördineert de procedure voor het Zonnepark Revelhorst.

Inloopavond

U kunt uw vragen ook stellen tijdens een inloopavond:

  • op donderdag 22 november van 19.30 tot 21.00 uur
  • in Ruitersport Centrum Zutphen, Lansinkweg 3, 7207 DG  Zutphen

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Tegen de ontwerpbesluiten kan iedereen van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december 2018 een zienswijze indienen. Vermeld u in uw zienswijze zaaknummer 119917 en het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient. Een zienwijze indienen kan:

  • schriftelijk of per email (deze manier heeft onze voorkeur)
  • mondeling

Schriftelijk of per email:

Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Zutphen
Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid
T.a.v. de heer R. de Groote
Postbus 41
7200 AA Zutphen

Of per email naar: info@zutphen.nl (onder vermelding van zaaknummer 119917)

Mondeling:

Maak hiervoor een afspraak met de heer R. de Groote, coördinator procedure Zonnepark. Hij is bereikbaar via 06 - 51 58 54 00.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De ontvangen zienswijzen worden door de bevoegde gezagen beoordeeld. Voor de omgevingsvergunning is het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag. Voor het bestemmingsplan de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk een definitief besluit over de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Zij kijken daarbij naar de zienswijzen die zijn ingediend.

Als wij het definitieve besluit bekend maken, ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, informatie over wat met de zienswijze gedaan is.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan is het voor u misschien mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan:

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze hebt ingediend.
  • Als u belanghebbende bent, maar het voor u redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen. Bijvoorbeeld omdat het definitieve besluit anders is dan het ontwerpbesluit.