Antwoorden op veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over het omgevingsplan, of over het proces om te komen tot het definitieve plan? Wij hebben vragen die gesteld zijn tijdens de inloopbijeenkomst in juni 2019, met de antwoorden, op een rij gezet.

Hoe kunnen we op de hoogte blijven over de plannen en termijnen?

Op www.zutphen.nl/omgevingsplan staat de actuele stand van zaken van het project.

Als er een nieuwe versie van het plan ter inzage ligt, publiceren wij dit in het Gemeentenieuws in huis-aan-huis-blad Contact, op deze website en in het digitaal gemeenteblad en de Staatscourant.

Wat gaat er nu gebeuren in het landelijk gebied? Nieuwe ontwikkelingen als straten, woonwijken, of…?

Het voorontwerp omgevingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, maakt geen nieuwe straten of woonwijken mogelijk. Het plan maakt wel ontwikkelingen mogelijk, maar vooral binnen de bestaande bebouwing, op bestaande erven. De basis voor deze ontwikkelingen is beschreven in de Visie Landelijk gebied. Deze visie is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie staat dat we in de toekomst voortbouwen aan een landelijk gebied, waarbij de eigen identiteit van het gebied de inspiratiebron is voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

We nodigen u dan ook uit mee te bouwen aan een aantrekkelijk landelijk gebied voor wonen, werken, recreëren en waar ook ruimte is voor natuur en water. De visie biedt ruimte aan gebruikers van het gebied om beter in te spelen op een veranderende markt en vraag. Het is dan ook niet zozeer dat wij als gemeente iets realiseren, maar dat u hierbinnen mogelijkheden kunt zoeken voor ontwikkelingen, die bijdragen aan een aantrekkelijk en functionerend landelijk gebied.

Wat is er nu anders of waarom wordt er een plan gemaakt als alles hetzelfde blijft?

Met het opstellen van een omgevingsplan bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Elke gemeente moet dan al het beleid dat gaat over de fysieke leefomgeving onderbrengen in 1 omgevingsvisie en 1 omgevingsplan.

In de Omgevingswet staat een opsomming van onderdelen die in elk geval onder de fysieke leefomgeving vallen: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Een omgevingsplan is daardoor meer dan alleen een bestemmingsplan. Allerlei onderwerpen krijgen een plek in het omgevingsplan. Hierdoor wordt een integrale afweging van initiatieven beter en makkelijker.

Wat als je er niet samen uitkomt, wie gaat dan voor?

Bij het opstellen van een omgevingsplan is participatie met de omgeving verplicht. In een beleidsregel staat beschreven hoe dat moet en wie daarvoor verantwoordelijk is. Uiteindelijk maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging uit alle ideeën en wensen en besluit om een vergunning wel of niet te verlenen. Daarbij kijkt het college altijd hoe de ontwikkeling zich verhoudt in de omgeving en naar de kwaliteitsbijdrage van een ontwikkeling. Hoe dit precies in de praktijk uitpakt moet blijken. Het is voor iedereen nieuw. Hierbij blijven de gebruikelijke procedures van bezwaar en beroep bestaan, zoals we die nu ook kennen.

Omgevingsplan is niet meer periodiek, is het plan dan nu af?

Vroeger was het zo dat een bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar was. In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit nu niet meer het geval. Dat betekent dat het plan en de achterliggende Visie op orde gehouden moeten worden. Er kunnen allerlei aanleidingen zijn om visie en/of plan te actualiseren. Dat kan bijvoorbeeld zijn door trends en ontwikkelingen in de samenleving waarop het beleid moet worden aangepast. Of doordat het bestuur besluit om prioriteiten of focus ergens anders te leggen. Elke aanleiding/wijziging op beleid in visie of plan bespreken we met de betrokken inwoners en belanghebbenden. . Op deze manier is het de bedoeling om met elkaar het beleid in de fysieke leefomgeving actueel en werkbaar te houden.

Voor nu geldt dat nog niet alle onderwerpen die in het plan mogen worden opgenomen, gereed zijn om te vertalen in het omgevingsplan.