Van omgevingsvisie tot omgevingsplan

In 2015 is de visie ‘Landelijk Gebied, wonen en ondernemen in een gevarieerd landschap’ vastgesteld. Met deze visie willen we aangeven hoe we in de toekomst met het landelijk gebied binnen onze gemeente omgaan. Een uitwerking van de visie is het Omgevingsplan Landelijk gebied.

Deze visie is vooral een uitnodiging aan alle inwoners van Zutphen om een toekomstbestendig economisch sterk landelijk gebied vorm te geven, waarin het prettig wonen en werken is en waar we kunnen genieten van de mooie natuur en het landschap.  

Wat is een Omgevingsplan landelijk gebied?

Als vervolg op de Omgevingsvisie en vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 in gaat) willen wij een bestemmingsplan maken dat aansluit bij deze nieuwe wet. De juridische term voor zo’n plan is een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’, straks noemen we dat een ‘omgevingsplan’. Zo'n plan zal op termijn ook worden gemaakt voor het stedelijk gebied van de gemeente Zutphen.                                            

Wat is het gevolg?

  • Alle wet- en regelgeving komt samen in 1 plan: naast de bestaande bestemmingsplannen wordt ook gekeken naar alle verordeningen. Welke regels kunnen samen een plek krijgen in het omgevingsplan;
  • Alle aspecten die gaan over de fysieke leefomgeving, zoals milieu, geluid, lucht en water, zijn samengevoegd in één omgevingsplan. Daarmee kunt u in één oogopslag zien welke regels voor uw perceel van toepassing zijn;
  • Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning en de procedures worden eenvoudiger en sneller. In de toekomst hoeft u maar één vergunning aan te vragen voor alle activiteiten.

Wat betekent het voor u?

U wilt meer ruimte om een bedrijf te starten zonder te veel regels van de gemeente. Dat kan betekenen dat er in het omgevingsplan staat dat u vrij bent in het gebruik van een bepaalde locatie. Maar dat de nieuwe ontwikkeling wel door u gemeld moet worden aan de gemeente. Op die manier kunt u als ondernemer uw gang gaan zonder onnodige regels en kan de gemeente volgen welke ontwikkelingen er zijn in het landelijk gebied.

Het Omgevingsplan Landelijk Gebied vormt het nieuwe instrument voor het landelijk gebied, waaraan allerlei initiatieven worden getoetst.

Waar staan we nu?

Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 heeft het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk Gebied ter inzage gelegen. In deze periode ontvingen wij 45 inspraakreacties. Daarnaast ontvingen wij verschillende adviezen van adviseurs en andere overheden. Ook zijn er op 11 juni tijdens de informatiemarkt vragen gesteld die als input dienen voor het verder vormgeven van het omgevingsplan.  

Iedereen die een inspraakreactie heeft gestuurd en/of een reactie op een reactiekaart op de informatiemarkt heeft achtergelaten, heeft een tussenbericht ontvangen. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, dan vragen wij u dit te laten weten via info@zutphen.nl.

Alle input wordt de komende tijd bekeken. Op elke brief wordt een antwoord gegeven. Gezien de hoeveelheid laat dit nog wel even op zich wachten.

Nadat alle inspraakreacties zijn bekeken en beoordeeld en van een antwoord voorzien, maken wij het Ontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied. Wij verwachten dat we het plan in het 1e kwartaal van 2020 ter inzage kunnen leggen. Dat is ook het moment dat de wettelijke procedure start. Dan heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Na het ophalen van zienswijzen maken we het plan gereed voor vaststelling in de gemeenteraad.

Toetsing milieueffectrapportage

Wij hebben een milieueffectrapportage Landelijk Gebied gemaakt. Hierin wordt beschreven welke gevolgen er kunnen zijn voor het milieu in het gebied.  Deze rapportage is getoetst door de Commissie m.e.r. Dit is een onafhankelijke commissie die ons adviseert over milieueffecten.

De Commissie m.e.r. heeft aangegeven dat zij in het milieurapport het spanningsveld zien tussen het bieden van flexibiliteit en maatwerk bij ontwikkelingen tegenover de wettelijke kaders die nu nog gelden. Hiervoor adviseert de commissie om meer onderzoek te doen en zo nodig de planregels daar op aan te passen. Bekijk het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport.