's Gravenhof

We maken van het 's Gravenhof dé culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek voor Zutphen.

Het 's Gravenhof is een bijzondere plek en ook het oudste plein van Zutphen. Vroeger was dit het centrum van macht en religie. Tegenwoordig is dit een plein met parkeerruimte, omringd door een hotel, restaurants, museum, stadhuis, woonhuizen en de Walburgiskerk. We willen het plein aantrekkelijker en levendiger maken, zodat het dé culturele ontmoetinsgplek van Zutphen wordt. Een plein van en voor Zutphense ondernemers en organisaties én onze inwoners.

Zutphen in 1649 uitsnede kaart 1649 's Gravenhof

We willen de geschiedenis van het plein nog meer gaan benadrukken en cultuur meer ruimte bieden. Daarom hebben we plannen om het 's Gravenhof opnieuw in te richten. De mooie activiteiten en tentoonstellingen die te zien zijn in de gebouwen aan 's Gravenhof, willen we ook graag dat je op het plein kunt ervaren. Ondernemers aan het 's Gravenhof en in de omgeving ervan aan de lange Hofstraat denken mee en werken aan plannen hiervoor.

Collegebesluit op 16 juli 2019 over voortgang Poort van Zuid en Structuurbeeld Poort van Zuid

Het college heeft op 16 juli 2019 besloten om de gemeenteraad het volgende voor te stellen:

  • kennis te nemen van de reacties rond de informatiebijeenkomst op 15 april 2019.
  • Het structuurbeeld Poort van Zuid vast te stellen als kader voor de ontwikkeling van dit gebied.
  • In te stemmen met uitstel van de herinrichting van ’s Gravenhof in afwachting van het ontwerp voor de beleving van de palts.

Structuurbeeld Poort van Zuid

De hoofddoelstellingen van het Structuurbeeld voor de Poort van Zuid zijn:

  • De cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis van Zutphen als vestingstad aan de IJssel te behouden en versterken;
  • Integraal vormgeven aan het versterken van de stedelijke groenstructuur, de waterstructuur en de ecologische waarden en vormgeven aan klimaatadaptatie;
  • De cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis van het ‘s Gravenhof en de palts als ontstaansbasis van Zutphen behouden. Het versterken en weer zichtbaar en beleefbaar maken in de inrichting van het plein;
  • Het ’s Gravenhof versterken als een gastvrij stadsplein met een eigen gebruik en betekenis en het parkeervrij maken van het plein;
  • De ontsluiting en het parkeren aan de zuidzijde van de binnenstad adequaat regelen Daarbij wordt de parkeercapaciteit van  ’s Gravenhof gecompenseerd, de verkeersfunctie van de openbare ruimte gereguleerd en de verblijfskwaliteit versterkt;
  • Het realiseren van een hoogwaardige looproute tussen de (te realiseren) parkeervoorziening(en) en de binnenstad.

's Gravenhof

In het zuidelijk entreegebied wil het college verkeer en parkeren faciliteren én een aantrekkelijk aankomstgebied creëren voor stedelijke voorzieningen, wonen en bedrijvigheid. ’s Gravenhof is het hart van de Poort van Zuid. ’s Gravenhof is dé plek waar Zutphen is ontstaan. Met het voornemen om het plein ‘s Gravenhof autovrij te maken en te herinrichten ontstaat dé gelegenheid om de palts en haar geschiedenis zichtbaar te maken. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn er opgravingen geweest. Die hebben ertoe geleid dat de bodem van het Rijksmonument al op een aantal plekken is verstoord en opgegraven tot de totale diepte. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om ondergronds te gaan zonder het oorspronkelijke Rijksmonument te verstoren. De palts kan leidend zijn voor het toekomstige ’s Gravenhof. Uiteraard moet de definitieve invulling in de komende jaren nog verder worden onderzocht en ingevuld met inwoners en ondernemers.

Uitstel van herinrichting 's Gravenhof

Mede vanwege beperkte financiële middelen heeft het college besloten de herinrichting van ’s Gravenhof een aantal jaren uit te stellen. Het college wil deze periode gebruiken om de plannen voor het parkeeralternatief en de beleving van de palts verder vorm te geven.

De bespreking over Poort van Zuid in de gemeenteraad wordt waarschijnlijk in september 2019 gepland. U kunt de agenda van de gemeenteraad dan vinden op raad.zutphen.nl onder ‘vergaderdata’.

Vervolg van de plannen

De resten van de Palts (paleis) uit de 11e eeuw ligt nog onder de parkeerplaats op het 's Gravenhof. Wij gaan onderzoeken of en hoe we dit paleis zichtbaar kunnen maken.

We gaan kijken of de witte vleugel van het oude stadhuis (aan het Kerkhof) ook gebruikt kan worden voor cultuur, geschiedenis en ontmoeting.

De Walburgiskerk blijft waar hij is. Samen met stichting Walburgisterk en het museum gaan we kijken naar de mogelijkheden voor tentoonstellingen of andere activiteiten.

voorstel 's Gravenhof vogelvlucht

Het plein zelf moet een fijne plek worden om te wandelen, te zitten en te genieten. We denken aan mooie en meer zitplekken, meer terrasjes en meer groen rondom de kerk.

Voorstel plein 's Gravenhof

Niet meer parkeren

Als de plannen doorgaan is het in de toekomst niet meer mogelijk om te parkeren op 's Gravenhof. Nu is het een plek met zowel betaalde als onbetaalde parkeerplekken, waar niet alleen inwoners van dit gebied in de binnenstad, maar ook bezoekers en ondernemers hun auto parkeren. Als deze plekken verdwijnen, moet er gezocht worden naar een andere plek dicht bij de binnenstad.

's Gravenhof vanaf de Walburgiskerk