Klankbordgroep Herinrichting Deventerweg

De kernwaarden van de gemeente waren bij de eerste 3 bewonersbijeenkomsten onvoldoende duidelijk. Om dit verder met de omwonenden uit te werken is met de bewoners gekozen om dit in een kleinere groep verder uit te werken. Deze klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 omwonenden en vertegenwoordigers van de bomenstichting en Fietsersbond Zutphen.

Klankbordgroep op 19 juni 2018

De kernwaarden van de gemeente waren bij de bewonersbijeenkomsten onvoldoende duidelijk.
Op 19 juni 2018 hebben de bewoners en gemeente hebben hun kernwaarden en randvoorwaarden benoemd.
De klankbordgroep heeft besloten om eerst de bewoners hierover de informeren met een brief in augustus.

Klankbordgroep 17 oktober 2018

Wij presenteerden 5 varianten waarin zo veel mogelijk kernwaarden en randvoorwaarden terug te zien zijn. Er is uitgebreid gesproken over de verschillende varianten. De discussie ging over:

 • het combineren van verschillende functies op de weg. Bijvoorbeeld geen combinatie fietspad en ventweg.
 • het wel of niet verspringen van de bomenrij.
 • het behoud van bestaande bomen.
 • de bewegwijzering in de stad en de hoeveelheid verkeer die daardoor over de Deventerweg gaat.

Er was 1 variant waar de meerderheid een voorkeur aan gaf.

Variant Herinrichting Deventerweg 17 oktober 2018

Wij werken deze variant nu verder uit. De conclusies van deze avond worden daarin meegenomen:

 • smalle rijbaan met een verhoogde middengeleider (om inhalen en keren op de weg te voorkomen).
 • langs de rijbaan een verhoogd fietspad
 • naast het fietspad een nieuwe groenstrook met nieuwe bomen.
 • de helft van de bestaande bomen worden verwijderd. Deze bomen worden om en om weggehaald. De ruimte die daardoor onstaat, worden parkeervlakken.
 • de ventweg en de stoep worden opnieuw aangelegd met de bestaande breedte. Geen versmalling van ventweg en de stoep.

Second opinion voor breedte ventweg en voetpad

Tijdens de 3e bewonersbijeenkomst op 28 mei 2018 is besloten om een extern verkeerskundig bureau advies te geven op het voorstel om de ventweg en het voetpad smaller te maken. Om meer ruimte te maken voor de bestaande bomen. Het advies is dat de versmalling van de voetpad en de ventweg niet gewenst is, omdat dit minder veilig is.

Klankbordgroep 26 november 2018

Aan de klankbordgroep is de uitgewerkte variant gepresenteerd. De klankbordgroep reageerde positief op het nieuwe ontwerpvoorstel. Tijdens deze avond zijn verder de details besproken, zoals:

 • openbare verlichting,
 • oversteekplaatsen,
 • de groene grasperk halverwege de Deventerweg,
 • de soort nieuwe bomen,
 • de zorg voor debestaande bomen,
 • het soort bestrating,
 • de riolering en
 • de duurzaamheid als bijvoorbeeld elektrische laadpalen en hergebruik van materiaal.

Klankbordgroep 27 mei 2019

Tussen november 2018 en mei 2019 heeft de projectorganisatie de voorkeursvariant verder uitgewerkt naar een technisch haalbaar ontwerp. In deze periode is overleg geweest met de nutsbedrijven (gas, water en electriciteitsnet). Er is onderzoek gedaan naar:

 •  de juiste maatvoering voor het combineren van hoofdrijbaan, ventweg, stoep en groenvoorziening.

 • de ondergrondse ruimte voor de bomen,

 • een verlichtingsplan samen met een extern bureau.

 • het groenbeheer.

En uiteindelijk is een gedetailleerde kostenraming gemaakt.

De klankbordgroep was positief over het uitgewerkt plan en stemde in om dit plan aan de bewoners voor te leggen.