Klankbordgroep Herinrichting Deventerweg

De kernwaarden van de gemeente waren bij de eerste 3 bewonersbijeenkomsten onvoldoende duidelijk. Om dit verder met de omwonenden uit te werken is met de bewoners gekozen om dit in een kleinere groep verder uit te werken. Deze klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 omwonenden en vertegenwoordigers van de bomenstichting en Fietsersbond Zutphen.

Klankbordgroep op 19 juni

De kernwaarden van de gemeente waren bij de bewonersbijeenkomsten onvoldoende duidelijk.
Op 19 juni hebben de bewoners en gemeente hebben hun kernwaarden en randvoorwaarden benoemd.
De klankbordgroep heeft besloten om eerst de bewoners hierover de informeren met een brief in augustus.

Klankbordgroep 17 oktober

Wij presenteerden 5 varianten waarin zo veel mogelijk kernwaarden en randvoorwaarden terug te zien zijn. Er is uitgebreid gesproken over de verschillende varianten. De discussie ging over:

 • het combineren van verschillende functies op de weg. Bijvoorbeeld geen combinatie fietspad en ventweg.
 • het wel of niet verspringen van de bomenrij.
 • het behoud van bestaande bomen.
 • de bewegwijzering in de stad en de hoeveelheid verkeer die daardoor over de Deventerweg gaat.

Er was 1 variant waar de meerderheid een voorkeur aan gaf.

Variant Herinrichting Deventerweg 17 oktober 2018

Wij werken deze variant nu verder uit. De conclusies van deze avond worden daarin meegenomen:

 • smalle rijbaan met een verhoogde middengeleider (om inhalen en keren op de weg te voorkomen).
 • langs de rijbaan een verhoogd fietspad
 • naast het fietspad een nieuwe groenstrook met nieuwe bomen.
 • de helft van de bestaande bomen worden verwijderd. Deze bomen worden om en om weggehaald. De ruimte die daardoor onstaat, worden parkeervlakken.
 • de ventweg en de stoep worden opnieuw aangelegd met de bestaande breedte. Geen versmalling van ventweg en de stoep.

Second opinion voor breedte ventweg en voetpad

Tijdens de 3e bewonersbijeenkomst is besloten om een extern verkeerskundigbureau advies te geven op het voorstel om de ventweg en het voetpad smaller te maken. Om meer ruimte te maken voor de bestaande bomen. Het advies is dat de versmalling van de voetpad en de ventweg niet gewenst is, omdat dit minder veilig is.

Vervolg

Eind november is de 3e bijeenkomst met de klankbordgroep. Daar laat wij de uitwerking zien van deze variant. Dan gaan we samen ook verder de details bespreken:

 • openbare verlichting,
 • oversteekoplaatsen,
 • de groene grasperk halverwege de Deventerweg,
 • de soort nieuwe bomen,
 • de zorg voor debestaande bomen,
 • het soort bestrating,
 • de riolering en
 • de duurzaamheid als bijvoordbeeld electrische laadpalen en hergebruik van materiaal.

Bewonersbijeenkomst in 2019

Wij verwachten dat we eind januari het totale ontwerp kunnen presenteren aan de bewoners. Er zijn dan nog kleine wijzigingen mogelijk.