Voorwaarden en wensen Deventerweg

Welke voorwaarden gelden voor de herinrichting van de Deventerweg? En welke wensen hebben de bewoners?

Tijdens de 1e klankbordgroep op 19 juni zijn de voorwaarden en wensen voor de Deventerweg benoemd.

Groen, gebaseerd op de Groenatlas

 • De Deventerweg is een stedelijke, historische uitvalsweg.
 • Daarbij horen 1 á 2 rijen bomen die een stevige laanstructuur vormen. Een laanstructuur wordt gecreëerd wanneer de kronen van de bomen dicht bij elkaar staan (gezien vanuit het dwarsprofiel wat je ziet als je op de Deventerweg rijdt).
 • Voor het beeld van de Deventerweg nemen de bomen een waardevolle/belangrijke plaats in.
 • De bestaande bomen hebben een hoge ecologische waarde.
 • Versnippering van groen moeten we tegengaan.

Verkeerskundig

 • De Deventerweg is en blijft een belangrijke ontsluitingsweg voor het verkeer vanuit de binnenstad richting het noorden.
 • Dit houdt in dat er een maximale snelheid van 50 km/u is, Inclusief de bijbehorende weginrichting en veiligheidsaspecten.
 • Fietsers horen niet op de rijbaan op een ontsluitingsweg. Alternatieven hiervoor zijn:
  • Fietsers op een vrij liggend fietspad
  • Fietsers op de ventweg
  • Fietsers naast de rijbaan, het fietspad wordt van de rijbaan gescheiden met een trottoirband.
 • Drempels zijn niet gewenst op een ontsluitingsweg, zebrapaden zijn wel mogelijk.

Civieltechnisch

 • Uitvoeren van een ontwerp dat toekomstbestendig is en in technische staat minimaal 50 jaar voldoet aan de eisen;
 • Uitvoeringsdetails volgens het technische handboek Openbare Ruimte;
 • Aandacht voor bepalingen die het college heeft opgelegd, met name op het terrein van Cleantech, waarbij aandacht wordt geschonken aan hittestress, extreme neerslag, circulaire grondstoffengebruik en nieuwe duurzame toepassingen;
 • Totale project binnen het beschikbare budget uitvoeren;

Cultuurhistorie

In het filmpje wat getoond is tijdens de 1ste bijeenkomst was te zien hoe het gebied is ontstaan. Van oudsher is het een belangrijke toegangsweg van Zutphen vanuit Deventer. Kenmerken zijn een breed profiel, een lanen structuur en hoge statige huizen met een voortuin en een afscheiding, veelal in de vorm van een hekwerk, met de openbare ruimte.

Het trottoir is het overgangsgebied tussen de openbare ruimte en privéterrein van de bewoners. Ook wel gezien als het fundament van de woningen.

De kernwaarden die uit de film te halen waren, zijn:

 • Een symmetrische opbouw van de weg (links – rechts);
 • Ventwegen aan beide zijden van de weg;
 • Een trottoir langs de ventwegen;
 • De dubbele bomenrij;
 • Zo min mogelijke doorbrekingen van het lengte profiel. (de Deventerweg als één geheel van begin tot eind).

Kernwaarden/ Eisen/ Wensen van de bewoners

 • Een veilige inrichting;
 • Een rustig beeld;
 • Richt de Deventerweg zo in dat 50 ook echt maximaal 50km/uur is;
 • Ventwegen behouden;
 • Geen fietsers op de ventwegen;
 • Ventweg blijft voor de bewoners;
 • Veiligheid mag niet ten koste gaan van een dubbele bomen rij;
 • Het doorgaande verkeer is tussen noord en zuid maar, ook op bestemmingsverkeer wat juist veel beweging tussen oost < - > west maakt;
 • Verlichting aanpassen aan omgeving, houd het veilig maar rustig.