Waterveiligheid

Binnen Rivier in de Stad is waterveiligheid een belangrijk onderdeel. Bij hoogwater van de IJssel vormt Zutphen een soort ‘flessenhals’ voor het water. Samen met Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel nemen we maatregelen om de waterstand te verlagen en de veiligheid te waarborgen.

Tot voor kort gingen we uit van een vergraving van de rivier bij de Oude IJsselbrug. Door de rivier daar meer ruimte te geven, zou de waterstand dalen. Maar uit onderzoeken blijkt dat deze maatregel zorgt voor aanzanding van de IJsselbodem. Dat heeft negatieve effecten voor de scheepvaart en er zou dan steeds gebaggerd moeten worden. Daarnaast is het vergraven van de rivier onder de brug technisch ingewikkeld. Al met al wegen de kosten van deze maatregel niet op tegen de baten. Daarom hebben we in overleg met de betrokken partijen gekozen voor een beperkte verruimingsvariant. Daarnaast krijgt de waterkering tussen de Noorderhaven en de Bult van Ketjen een opknapbeurt, zodat hij voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen.

Trappartij IJsselkade

De (beperkte) rivierverruiming gaat uit van de aanleg van een trappartij tussen het IJsselpaviljoen en de historische kade (onderdeel van de herinrichting van de IJsselkade). Door de trappen een paar meter de rivier in te plaatsen, daalt de rivierstand bij hoogwater en wordt verzanding voorkomen. De ruimte voor de scheepvaart wordt zo ook logischer en veiliger.

Havenstraat bij Zutphen waar de IJssel meer ruimte krijgt