Omgevingswet

Wilt u, als inwoner of bedrijf, in de toekomst een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, en ook maar bij 1 loket. Hiervoor zorgt de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 wordt vastgesteld.

Alle wetten en regels die nu gelden voor onze leefomgeving, worden gebundeld in 1 wet. Ook worden ze eenvoudiger. Het gaat om wetten over onder andere wonen, infrastructuur, milieu, openbare ruimte, monumenten en erfgoed, water en ruimte. Zowel voor de aanvrager als voor de gemeente zijn de regels duidelijker, maar is er ook meer ruimte om voor maatwerk.

Het filmpje De winst van de Omgevingswet laat zien hoe de Omgevingswet de bestaande regels bundelt en overzichtelijker maakt.

IJsselfront Zutphen

Van meer naar minder

Nu zijn er veel plannen die beschrijven wat mogelijk is in de gemeente. Dit verandert als de Omgevingswet ingaat.

  • Er komt 1 omgevingsvisie voor de hele gemeente. De visie moet gaan over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Nu zijn deze onderwerpen over verschillende ambtenaren/afdelingen/commissies verdeeld. Ook staan de plannen beschreven in aparte beleidsstukken zoals een structuurvisie, een woonvisie, een verkeer- en vervoerplan etc. Straks valt dit allemaal onder 1 visie.

  • De visie werken we daarna uit in 1 omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels. Dit plan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en bestaande verordeningen. Tot nu toe gaat het in het bestemmingsplan alleen over de inrichting van een gebied en de ruimtelijke ordening. Voor regels over geluid, het milieu, water en gezondheid zijn weer andere verordeningen. In het nieuwe omgevingsplan komen al deze regels samen in 1 plan.

  • Er is nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Zoals bijvoorbeeld de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw erf.

Voordelen voor u

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket.

  • De gemeente of een andere overheid neemt de aanvraag in behandeling.

  • De doorlooptijd wordt veel korter.

Meebeslissen over kwaliteit leefomgeving

Wat komt er in de omgevingsvisie te staan? En wat in een omgevingsplan? We gaan het steeds meer samen bepalen. Uw rol als initiatiefnemer of bedenker van een idee in uw leefomgeving wordt daardoor anders, net als die van ons als gemeente. Uw inbreng wordt groter, maar we verwachten ook meer van u. De komende tijd gaan we samen met u kijken wat nodig is om dit goed te kunnen doen.

Wat doen wij nu al?

Door de invoering van de Omgevingswet verandert het hele proces van beleid en uitvoering voor de fysieke leefomgeving. Het is dan ook een behoorlijke klus om dit goed te doen. Ook als gaat de Omgevingswet naar verwachting in 2021 in werking, we bereiden ons nu al voor. Zo stellen we nu vast welke ambities we hebben binnen de Omgevingswet en maken we plannen voor de uitvoering.

Proefprojecten

Met een aantal proefprojecten werken we alsof de Omgevingswet er al is. Zo doen we ervaring en kennis op, zodat we weten wat voor de gemeente Zutphen de beste manier is om vanaf 2021 de Omgevingswet uit te voeren. De projecten zijn op dit moment:

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op: