Omgevingsplan landelijk gebied

In 2015 is de visie ‘Landelijk Gebied, wonen en ondernemen in een gevarieerd landschap’ vastgesteld. Met deze visie willen we aangeven hoe we in de toekomst met het landelijk gebied binnen onze gemeente omgaan. Deze visie is vooral een uitnodiging aan alle inwoners van Zutphen om een toekomstbestendig economisch sterk landelijk gebied vorm te geven, waarin het prettig wonen en werken is en waar we kunnen genieten van de mooie natuur en het landschap.

Wat is een Omgevingsplan landelijk gebied?

Als vervolg op de Omgevingsvisie en vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 in gaat) willen wij een bestemmingsplan maken dat aansluit bij deze nieuwe wet. De juridische term voor zo’n plan is een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’, straks noemen we dat een ‘omgevingsplan’. Zo'n plan zal op termijn ook worden gemaakt voor het stedelijk gebied van de gemeente Zutphen.                                            

Wat is het gevolg?

  • Alle wet- en regelgeving komt samen in 1 plan: naast de bestaande bestemmingsplannen wordt ook gekeken naar alle verordeningen. Welke regels kunnen samen een plek krijgen in het omgevingsplan;

  • Alle aspecten die gaan over de fysieke leefomgeving, zoals milieu, geluid, lucht en water, zijn samengevoegd in één omgevingsplan. Daarmee kunt u in één oogopslag zien welke regels voor uw perceel van toepassing zijn;

  • Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning en de procedures worden eenvoudiger en sneller. In de toekomst hoeft u maar één vergunning aan te vragen voor alle activiteiten.

Wat betekent het voor u?

U wilt meer ruimte om een bedrijf te starten zonder te veel regels van de gemeente. Dat kan betekenen dat er in het omgevingsplan staat dat u vrij bent in het gebruik van een bepaalde locatie. Maar dat de nieuwe ontwikkeling wel door u gemeld moet worden aan de gemeente. Op die manier kunt u als ondernemer uw gang gaan zonder onnodige regels en kan de gemeente volgen welke ontwikkelingen er zijn in het landelijk gebied.

Waar staan we nu?

In november 2016 is een enquête gehouden onder inwoners van het Zutphense landelijk gebied. Hierin konden inwoners en ondernemers ideeën voor hun eigen perceel meegeven aan de gemeente. Alle ideeën die passen binnen de visie ‘Landelijk Gebied’ en juridisch haalbaar zijn, zijn in kaart gebracht. Daarnaast is geïnventariseerd welk beleid opgenomen zal worden in het omgevingsplan. Het resultaat van dit alles komt te staan in het werkdocument ‘pilot Omgevingsplan’. Over dit document gaan wij in gesprek met alle betrokkenen en dient als basis voor het opstellen van een concept ontwerp omgevingsplan.