Planschade

Is de waarde van uw woning gedaald door een planologische maatregel? Bijvoorbeeld door een bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan van de gemeente? Dan heeft u mogelijk recht op een gedeeltelijke vergoeding in planschade.

Voorwaarden

U kunt alleen een gedeeltelijke vergoeding in planschade aanvragen als u een zakelijk recht op een onroerend goed heeft. Bijvoorbeeld als u eigenaar van een pand bent. Huurders komen hier dus niet voor in aanmerking.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in planschade is belangrijk dat:

  • u  schade heeft geleden door een waardevermindering van uw woning of uw onderneming heeft minder inkomsten; 
  • de schade is veroorzaakt door een planologische maatregel (die definitief is);
  • u kon de schade niet voorzien toen u het pand kocht;
  • de schade is niet al op andere wijze vergoed;
  • u zit nog binnen de termijn van 5 jaar na het van definitief worden van de planologische maatregel.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u alleen terug als uw claim wordt erkend.

Aanvragen

Een verzoek om vergoeding van schade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders met het Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (pdf, 145KB). Stuur het ingevulde formulier naar het college van burgemeester en wethouders. Bij het formulier voegt u een kopie van het eigendomsbewijs van uw pand en eventueel het taxatierapport waarin de waardevermindering naar voren komt.

Normaal maatschappelijk risico

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de onroerende zaak (bij waardevermindering).