Vluchtelingenopvang

Wij vinden het belangrijk om aan vluchtelingen een plek te bieden. Dat doen wij in het asielzoekerscentrum Voorsterallee en met noodopvang in Warnsveld. Het azc heeft in juli 2016 de deuren geopend. De noodopvang wacht nog op de eerste bewoners. Daarnaast biedt de gemeente ook huisvesting voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. (video over soorten opvang van asielzoekers in Nederland).

Tijdens de informatieavonden zijn vragen gesteld door omwonenden. Deze vragen zijn hier verzameld en beantwoord.

Azc-Voorsterallee

Op donderdag 28 juli 2016 zijn de eerste bewoners in het azc (asielzoekerscentrum) Voorsterallee gearriveerd. Sinds die dag stromen iedere dag mondjesmaat kleine groepen bewoners binnen (denk aan gemiddeld 10 bewoners per dag). Het is een mix van zowel gezinnen als alleenreizenden met kinderen en alleenstaande bewoners. De meeste bewoners zijn afkomstig uit Syrië, maar daarnaast zijn ook bewoners met andere nationaliteiten aanwezig zoals bijvoorbeeld uit Eritrea en Iran.

De bewoners hebben de weg naar de supermarkt en het overige ‘Zutphense’ gevonden. Verder willen zij zowel de gemeente Zutphen als de inwoners van de gemeente Zutphen bedanken dat zij hier veilig mogen wonen en hartelijk zijn ontvangen. De eerste voorlichtingsgesprekken over kennis van de Nederlandse maatschappij en alle andere voorlichtingen over inburgering zijn gestart.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op het COA via zutphen@coa.nl of bel 088-7152250.

Overeenkomst met COA

Wij ontvangen hier uiteindelijk 759 mensen uit oorlogsgebieden. Wij werken, samen met omwonenden en het COA, aan een veilige en leefbare inpassing van het azc in de wijk Noordveen. De gemeente heeft met het COA een overeenkomst gesloten voor 15 jaar. Daarna is steeds een verlenging van 5 jaar mogelijk.

Vanuit een azc doorloopt de vluchteling de asielprocedure. Hij/zij verblijft in het azc totdat bekend is of hij/zij in Nederland mag blijven. Het COA streeft ernaar dat een bewoner niet langer dan 1 jaar in de opvang verblijft.

Meer informatie over azc-Voorsterallee

impressie van het azc-Voorsterallee

Noodopvang Warnsveld

Op het terrein van GGNet aan de Vordenseweg 12 in Warnsveld werden deze zomer de eerste vluchtelingen verwacht in de noodopvang. GGNet stelt hiervoor het gebouw De Mate beschikbaar. De huurovereenkomst tussen COA en GGNet is voor een periode van 5 jaar. Er is ruimte voor 400 vluchtelingen. Inmiddels is de toestroom van vluchtelingen naar Nederland verminderd. De noodopvang in Warnsveld is inmiddels door het COA aangemerkt als reserve-capaciteit. Dit betekent dat bij een plotselinge stijging van het aantal asielaanvragen in Nederland de locatie snel in gebruik kan worden genomen.

Noodopvang is nodig, omdat er in de asielzoekerscentra te weinig ruimte is. Vluchtelingen verblijven tijdelijk in de noodopvang, voordat ze doorstromen naar andere locaties in Nederland waar zij starten met hun asielprocedure.

Meer informatie over noodopvang Warnsveld

Voorzijde gebouw De Mate GGNet Warnsveld

Gebouw De Mate GGNet

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Zutphen vangt ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op. Zij wonen niet in een noodopvang of asielzoekerscentrum, maar in gewone woningen.

Meer informatie over de alleenstaande minderjarige vreemdelingen.