Spelregels bij overeenkomst adoptie openbaar groen

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Om in aanmerking te komen voor groenadoptie kunt u met minimaal 2 personen/adressen een verzoek indienen. Voor groenadoptie krijgt u géén geld van de gemeente. U heeft natuurlijk wel de voldoening en het genot van uw werk. Doordat u het groen in uw buurt meer aandacht kunt geven, ziet het er waarschijnlijk mooier uit. Hieronder staan de spelregels die de gemeente Zutphen voor adoptie van openbaar groen gebruikt. Zo is het voor iedereen duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Wat mag wel en wat mag niet bij groenadoptie?

De gemeente blijft eigenaar van het openbaar groen. Zij draagt een deel van het onderhoud en beheer over aan bewoners. In principe is het de bedoeling dat de inrichting van het groen blijft zoals deze is. Als u toch zaken wilt veranderen (u wilt bijvoorbeeld zelf planten bijplaatsen of een wat andere indeling van het groen), dan is dat bespreekbaar. Overleg met de groenopzichter van de gemeente wat de mogelijkheden zijn. De gemeente wil wel altijd het openbare karakter van het groen bewaren. U mag daarom ook geen hek of schutting om het te onderhouden groen plaatsen.

Waar u rekening mee moet houden bij onderhoud van openbaar groen

De gemeente geeft u tips en advies over het onderhoud van het groen dat u adopteert. In het algemeen geldt:

 • Het groen blijft eigendom van de gemeente en is openbaar toegankelijk.
 • De gemeente draagt altijd zelf zorg voor het onderhoud aan bomen en heesters.
 • De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden uit te voeren in/om het groen dat u onderhoudt (bijvoorbeeld het onderhoud van bomen).
 • De gemeente of nutsbedrijven moeten altijd zonder aankondiging grondwerkzaamheden aan kabels en leidingen uit kunnen voeren. Zij zijn verplicht de situatie daarna in de oude staat te herstellen. Wanneer dat niet is gebeurd kunt u dat melden bij de groenopzichter.
 • Er mogen geen bouwwerken, auto´s, caravans, aanhangers of andere zaken als afval, tuinmeubilair e.d. op het in gebruik en beheer gegeven groen worden geplaatst.
 • Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmiddelen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier en vervuilen daarnaast het grondwater.
 • In verband met mogelijks schade aan kabels en leidingen mogen geen werkzaamheden met een graafmachine worden uitgevoerd tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de gemeente of nutsbedrijven.
 • Bij het inplanten van een boomspiegel moet u rekening houden met de aanwezige boomwortels. Deze mogen niet verwijderd of beschadigd worden. Onder een boomspiegel verstaan wij het stuk grond rondom een boom in gras of bestrating ter grootte van de kroon van de boom.
 • Er mag geen (uitzichtbelemmerende) beplanting worden aangebracht die een onveilige verkeerssituatie kan veroorzaken.
 • In het broedseizoen (van half maart tot half juli) moet u rekening houden met broedende vogels. Let op dat u bij werkzaamheden geen nesten verstoort of vernietigt. De gemeente kan u verdere tips en adviezen geven over het behoud van natuurwaarden.
 • Zorg bij onderhoudswerkzaamheden langs de openbare weg voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Draag bijvoorbeeld een veiligheidshesje en laat geen gereedschap op de weg liggen.

Blad, schoffel- en snoeiafval

Bij het onderhoud aan het openbaar groen verzamelt u het afgevallen blad, schoffel- en snoeiafval. Leg dit neer op een plek die geen hinder voor anderen of het verkeer oplevert. Spreek met de groenopzichter van de gemeente af waar u dit het best kunt neerleggen. Zwerfvuil verzamelt u in een aparte vuilniszak.

De gemeente komt na melding het verzamelde zwerfafval, blad, schoffel- en snoeiafval bij u ophalen. U kunt het ophalen van het verzamelde afval aanmelden via het algemene telefoonnummer van de gemeente. Na uw melding zorgt de gemeente ervoor dat het afval binnen 2 werkdagen is opgeruimd.

Herkenbaarheid

Als de overeenkomst is afgesloten zal de gemeente digitaal een markering plaatsen voor het betreffende groenvak zodat het de gemeentelijke aannemer duidelijk is dat u het betreffende groenvak beheert.

Nuttige telefoonnummers

Voor het aanmelden van het ophalen van afval kunt u contact opnemen met de groenopzichter via telefoonnummer 14-0575 of via email: info@zutphen.nl onder vermelding van adoptie openbaar groen.