Voorbeelden van bewonersinitiatieven

Bewoners in Zutphen en Warnsveld zijn al jaren actief in hun buurt. Een paar voorbeelden ter inspiratie...

Fietsen parkeren

Na een periode van overlast door jongeren rond een uitgaansetablissement heeft een groep bewoners het heft in eigen hand genomen. In samenspraak met de uitbater, met politie en gemeente organiseerden zij zelf de afname van de overlast. Na een verkenning van de woonomgeving en de wensen van de buurt,  besloot men om veilige parkeerplekken voor de fietsen van de jongeren aan te bieden. In de aanloopstraten nam de overlast af en de jongeren hadden het voordeel van de goede stalling. Door het contact en overleg is het begrip voor elkaar groter en het veiligheidsgevoel beter.

Haag snoeien

Wilt u samen met omwonenden een oude vrijuit groeiende meidoornhaag knippen? U legt het voor aan de gemeente en de gemeente kan een adoptiecontract aanbieden aan de buurt. Het is een: 'ja, onder voorwaarden' antwoord.

Als alle bewoners die belang hebben bij deze haag het er aantoonbaar mee eens zijn om de haag te knippen. En er overeenstemming is over de kniphoogte, periodes, en gelijktijdig knippen van de hele haag (voor het uniforme beeld), dan is het geregeld.

Gemeentegroen grenzend aan uw tuin onderhouden

Wilt u een stuk gemeentegroen aangrenzend aan de eigen tuin onderhouden? In sommige gevallen kan dat. De gemeente kan u een beheerovereenkomst aanbieden. Ook hier een 'ja, onder voorwaarden' antwoord. Staan er bomen in de strook, dan blijven die in beheer bij de gemeente. De strook moet openbaar toegankelijk blijven en er mogen geen belangen van derden in het gedrang komen. Bijvoorbeeld een speelhut van kinderen.

Speelmiddag voor de buurt

Een groep bewoners wilde een speelmiddag organiseren voor kinderen uit de buurt van 8 tot 11 jaar op het middenpleintje van hun hofje. Zij meldden dit kleine evenement met een formulier en organiseerden het verder zelf. Meer over aanvraag kleinschalig evenement.

Expositie organiseren

Stel dat u een expositie wilt organiseren in de hal van het stadhuis. U legt het voor aan de gemeente. Het voorstel wordt beoordeeld door de gemeentesecretaris. Bij de beoordeling zal hij letten op aansprakelijkheid en ook de impact op de omgeving/bezoekers weegt mee. Dit geldt ook voor activiteiten in de Burgerzaal.

Oliebollen verkopen

Wilt u voor uw vereniging oliebollen aan de deur verkopen om zo extra inkomsten te hebben voor uw club? U moet dan een vergunning Inzameling geld of goederen aanvragen.

Actie verkeersveiligheid

Stel dat u samen met uw buren een actie wilt organiseren om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in uw wijk of straat. Dan is het belangrijk dat u toestemming vraagt aan de politie en samenwerking zoekt. Een vereniging als Veilig Verkeer Nederland kan helpen bij het invullen van de actie.

Opruimactie

Willen kinderen in uw buurt zwerfvuil van de straat opruimen? Dat stelt de gemeente zeer op prijs! Bij grote opruimacties maakt de gemeente afspraken op maat. U kunt bellen naar 14 0575 of een e-mail sturen naar info@zutphen.nl.

Van bestaand park naar ecologisch stadspark

Stel dat u met een groep bewoners van de stad plannen heeft om een bestaand park om te zetten in een ecologisch stadspark. Dan is de gemeente benieuwd naar uw initiatief en gaan we graag met u in gesprek. We vragen u de plannen verder uit te werken in samenspraak met de omgeving en de gemeente.

Speeltoestel plaatsen

Wilt u met een groep buurtbewoners een speeltoestel plaatsen op een binnenhofje? Dan is het antwoord op uw voorstel: nee. Op het moment van plaatsen van een (blijvend) speeltoestel in de openbare ruimte is de gemeente er verantwoordelijk voor. De speelplekken in Zutphen zijn al bepaald, extra structurele speelplekken op initiatief van bewoners zijn niet mogelijk.

Straatevenement door ondernemers

Wilt u met meerdere ondernemers een straatevenement organiseren met een braderie met muziek op straat? Dan kan dat, onder voorwaarden. Voor een dergelijk evenement moet u een evenementenvergunning aanvragen. Dat moet uiterlijk in december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt. De gemeente bekijkt alle aanvragen en beslist welke evenementen door kunnen gaan. Er geldt een maximum voor het aantal evenementen met een maximum geluid per gebied per jaar. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening om informatie over de haalbaarheid te vragen.

Uw idee

Heeft u ook een idee om uw buurt te verbeteren? Ga er dan mee aan de slag. Wij helpen u graag.