Van omgevingsvisie tot omgevingsplan

In 2015 is de visie ‘Landelijk Gebied, wonen en ondernemen in een gevarieerd landschap’ vastgesteld. Met deze visie willen we aangeven hoe we in de toekomst met het landelijk gebied binnen onze gemeente omgaan. Een uitwerking van de visie is het Omgevingsplan Landelijk gebied.

Deze visie is vooral een uitnodiging aan alle inwoners van Zutphen om een toekomstbestendig economisch sterk landelijk gebied vorm te geven, waarin het prettig wonen en werken is en waar we kunnen genieten van de mooie natuur en het landschap.  

Wat is een Omgevingsplan landelijk gebied?

Als vervolg op de Omgevingsvisie en vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 in gaat) willen wij een bestemmingsplan maken dat aansluit bij deze nieuwe wet. De juridische term voor zo’n plan is een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’, straks noemen we dat een ‘omgevingsplan’. Zo'n plan zal op termijn ook worden gemaakt voor het stedelijk gebied van de gemeente Zutphen.                                            

Wat is het gevolg?

  • Alle wet- en regelgeving komt samen in 1 plan: naast de bestaande bestemmingsplannen wordt ook gekeken naar alle verordeningen. Welke regels kunnen samen een plek krijgen in het omgevingsplan;

  • Alle aspecten die gaan over de fysieke leefomgeving, zoals milieu, geluid, lucht en water, zijn samengevoegd in één omgevingsplan. Daarmee kunt u in één oogopslag zien welke regels voor uw perceel van toepassing zijn;

  • Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning en de procedures worden eenvoudiger en sneller. In de toekomst hoeft u maar één vergunning aan te vragen voor alle activiteiten.

Wat betekent het voor u?

U wilt meer ruimte om een bedrijf te starten zonder te veel regels van de gemeente. Dat kan betekenen dat er in het omgevingsplan staat dat u vrij bent in het gebruik van een bepaalde locatie. Maar dat de nieuwe ontwikkeling wel door u gemeld moet worden aan de gemeente. Op die manier kunt u als ondernemer uw gang gaan zonder onnodige regels en kan de gemeente volgen welke ontwikkelingen er zijn in het landelijk gebied.

Waar staan we nu?

Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 ligt het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk Gebied ter inzage. Wij nodigen u uit om op dit plan te reageren. Alle reacties helpen om het Omgevingsplan verder vorm te geven.

Op dinsdag 11 juni van 16 uur tot 21 uur is er een informatiemarkt in de kantine van FC Zutphen. Wethouder Laura Werger en deskundigen zijn aanwezig en kunnen vertellen wat het omgevingsplan Landelijk gebied voor iemand (en zijn of haar perceel) betekent.

Het Omgevingsplan Landelijk Gebied vormt het nieuwe instrument voor het landelijk gebied, waaraan allerlei initiatieven worden getoetst.

Het voorontwerp is geschreven met de hulp van inwoners in het landelijk gebied, bijvoorbeeld via enquêtes die eind 2016 zijn gehouden. Ook zijn gesprekken gevoerd met veel belangenbehartigers en andere partners.
Vanaf 7 juni kunnen inwoners reageren op het voorontwerp.

Nadat alle inspraakreacties zijn ontvangen, wordt het Ontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied gemaakt. De verwachting is dat deze in het najaar nog een keer ter inzage komt. Dit is het moment dat de wettelijke procedure start. Dan heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het plan vast.

Toetsing milieueffectrapportage

Wij hebben een milieueffectrapportage Landelijk Gebied gemaakt. Hierin wordt beschreven welke gevolgen er kunnen zijn voor het milieu in het gebied.  Deze rapportage is getoetst door de Commissie m.e.r. Dit is een onafhankelijke commissie die ons adviseert over milieueffecten. Dit advies neemt de gemeenteraad mee voordat het een besluit neemt. De Commissie m.e.r. heeft aangegeven dat zij in het milieurapport nog een paar beschrijvingen mist en adviseert ons om het rapport aan te passen. Hier gaan we na de zomer mee verder. Bekijk het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport.