Subsidie Algemene oplossingen in het sociaal domein

Organiseert u voor inwoners of groepen inwoners activiteiten in de buurt of de stad die het welzijn, de gezondheid of de participatie in de maatschappij van deze inwoners bevorderen? Dan kunt u wellicht subsidie ontvangen.

Wij gaan ervan uit dat mensen die hulp nodig hebben, eerst zelf hulp vragen binnen hun omgeving. Is die mogelijkheid er niet, dan kunnen zij met hun vraag terecht bij de gemeente of een zorgverleningsinstelling. Veel hulp die dan nodig is, is hulp op maat. Maar het bieden van maatwerk is duur en kost veel tijd. Bovendien moeten wij voor elke maatwerkoplossing formeel toestemming geven.

Wij willen graag dat er oplossingen komen waar mensen – zonder toestemming vooraf – gebruik van kunnen maken. Oplossingen dus die algemeen toegankelijk zijn. Daarom geven wij subsidie voor deze oplossingen. Voorbeelden zijn:

 • het werven en begeleiden van vrijwilligers die mensen in hun buurt helpen bij kleine klussen, zoals het buitenzetten van de containers
 • een eetgroep voor mensen die vaak alleen zijn
 • mensen met een hulpvraag helpen bij het vinden van hulp

Wie kunnen subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als:

 1. inwoner;
 2. vrijwilligersorganisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en waar de activiteiten overwegend door vrijwilligers worden uitgevoerd;
 3. organisatie met of zonder rechtspersoonlijkheid die (ook) met betaalde krachten werkt.

Aanvragen

Subsidie voor algemene oplossingen in het sociaal domein kunt u aanvragen met het digitale formulier Subsidie algemene oplossingen voor het sociaal domein.

De subsidieaanvraag kunt u het hele jaar indienen. Na het indienen laten wij u binnen 10 weken weten of wij de subsidie toekennen.

Let op! Vul eerst het activiteitenplan (doc, 40KB) in. Zonder dit plan kunt u geen subsidie aanvragen.

Voeg het ingevulde activiteitenplan toe als bijlage bij het digitale formulier.

Voorwaarden

 1. U moet de meerwaarde van de te subsidiëren activiteit aantonen. De activiteit moet in ieder geval bijdragen aan de verschuiving van maatwerkoplossingen naar algemene oplossingen, aan preventie en aan meedoen in de maatschappij.
 2. Wij beoordelen de meerwaarde van de activiteit aan de hand van de volgende criteria:
  • De mate waarin sprake is van een integraal aanbod voor meerdere deeldomeinen (Jeugd, Wmo, Participatie) en zelfs breder.
  • De mate waarin de activiteit beantwoordt aan de behoeften van een groep burgers.
  • De mate van innovatie van de activiteit, het vernieuwend vermogen van de activiteit.
  • De mate waarin de activiteit verbinding zoekt of verbonden is met andere activiteiten.

Totaalbudget

Het beschikbare budget is € 95.000 per jaar voor aanvragen van inwoners en € 155.000 voor aanvragen van bedrijven en instellingen.