Inkoop Jeugd

Bent u als organisatie betrokken bij de inkoop voor de Jeugdwet? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een kwalitatief en toereikend aanbod van jeugdhulp. Zutphen heeft, samen met de regiogemeenten Apeldoorn, Lochem, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst (samen de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe – MIJ OV), de invoering van de nieuwe Jeugdwet voorbereid. Zij hanteren voor het beleid en de inkoop dezelfde uitgangspunten: dezelfde contractvorm, hetzelfde tarief en dezelfde voorwaarden.

Website regionale inkoop

Vanaf 2019 wordt de Wmo- en Jeugdzorg (met uitzondering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) van de gemeente Zutphen regionaal ingekocht. Via www.zorgaanbiedersinfo.nl en via de virtuele overlegtafel van de gemeente Zutphen, houden wij u op de hoogte van het proces voor de integrale inkoop voor 2019.

Uitgangspunten inkoop Jeugd

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en gezinnen zoveel mogelijk zelf kiezen waar zij, als dat nodig is, hulp vragen. Wij geven dus geen afnamegarantie aan aanbieders; de geleverde zorg wordt afgerekend volgens afgesproken tarieven. Om continuïteit van zorg te kunnen waarborgen zijn voor een periode van 2 jaar garantiemaatregelen genomen. De kosten van cliënten die met de overgang naar de nieuwe jeugdwet al zorg ontvangen, worden bijvoorbeeld voor 100% vergoed. De 14 grootste aanbieders hebben een budgetplafond gekregen waarmee een bedrag voor hen is gereserveerd.

Gekozen voor bestuurlijk aanbesteden

Als aanbieders tekent u in op een raamovereenkomst. Deze is opgesteld na gesprekken met zorgaanbieders. In deze overeenkomst staan randvoorwaarden, kwaliteitseisen en initiële prijsafspraken van de afzonderlijke zorgvormen. U kunt direct intekenen op de producten die u wilt leveren. Als u voldoet aan de eisen in de raamovereenkomst, kan een overeenkomst worden gesloten. De raamovereenkomst geldt voor 2 jaar. Inmiddels hebben 14 grote en 149 kleinere aanbieders in de regio de overeenkomst ondertekend.

Uitgangspunten hulpverlening jeugdhulp

De regie ligt bij de ouder(s). Een zorgvraag wordt in samenhang bekeken, niet op basis van individuele gezinsleden.

Hulpverleners hebben een coachende, adviserende rol en gaan daarbij uit van de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders.

Lijkt een individuele oplossing/voorziening jeugdhulp de oplossing, dan verleent het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) deze voorziening. De toegang naar jeugdhulp kan aangevraagd worden via de bekende algemene voorzieningen (zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen). De CJG coördinator heeft het mandaat om te beschikken over de inzet van de zorgaanbieders.

Aansluiten bij de Raamovereenkomst

Wilt u als zorgaanbieder aansluiten bij de Raamovereenkomst dan kunt u mailen naar jeugdzorg@apeldoorn.nl.

Het is ook mogelijk om via een persoonsgebonden budget zorg te leveren aan client. Deze vorm van bekostiging is aan voorwaarden verbonden. Hierover kunt u alles lezen in de beleidsregels Jeugdhulp.