Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en het Wmo loket

Er zijn afspraken gemaakt over welke informatie de zorgaanbieders verstrekken aan het Wmo loket.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) bepaalt dat de gemeente bij een aanvraag onderzoek doet naar de mate waarin zorg of ondersteuning nodig is vanuit de Wmo. Dit geldt bij een 1e melding, maar ook bij een herindicatie of een verlenging van een indicatie. Om dit onderzoek goed te kunnen doen is onder andere informatie van de zorgaanbieders nodig. In de praktijk blijkt dat aanbieders terughoudend zijn met het verstrekken van de informatie. Daardoor mist het Wmo loket de noodzakelijke informatie om tot een juiste indicatie te komen.

In de Fysieke overlegtafel is dit probleem bij herhaling aan de orde geweest.

De verslagen van de Fysieke overlegtafel bekijken

Dit heeft geleid tot afspraken over welke informatie er door zorgaanbieders verstrekt wordt aan het Wmo loket. Deze afspraken staan in onderstaande document.

Addendum gegevensuitwisseling (pdf, 370 kB)